CT urinvägar

Uppdatering pågår…

Urografi och urinvägsöversikt görs mestadels med CT idag. Tidigare metod med konventionell urografi där en kompresionsanordning anlades över buken görs mer sällan idag.

Njurarna ligger nedom diafragma. Dessa kan ligga helt olika i höjd hos olika individer. I normala fall finner man njurarna i höjd med bröstkota 12 till ländkota 1.

En urografiundersökning ingår i praktiskt taget alla utredningar som rör njurar (renalis) och urinvägar. Med en CT-urografi avbildas njurarna, hur njurarna utsöndrar urin (funktionen) och ev. avflödeshinder för urinen samt resten av bukens organ som kommer med på samma bilder.

Den vanligaste orsaken för att genomgå denna undersökning är [avflödeshinder] i form av njurstenar.
Har dessa stenar en diameter på högst 4 mm går dessa oftast ut med urinen utan att fastna på vägen. Större stenar som ger en total avstängning för urinen är viktiga att snabbt utreda då njuren kan ta oreparabel skada vid avflödesstopp mer än ca. 24 timmar. Detta kallas då för avstängd pyelit.
Andra förändringar man kan hitta inom njurarna är, [anomalier], [cystor], abscess, såväl benigna som maligna [tumörer].

Upphävd urinproduktion kan även bero på kompression (press) av urinledaren längre distalt. Tillstånd som kan hindra normal urinpassage genom urinledarna genom att utöva press mot urinledaren är tex. vid långt gången graviditet, stora tumörer i buken, operation i buken, mm.
Annan vanlig undersökningsform vid utredningar av urinvägarna är med ultraljud. Undersökning av urinblåsan görs ofta med cytoskopi där man med en kameraförsedd kateter går in via urinröret för visuell inspektion av urinblåsa, uretärmynningar och urinrör.

Vid en urinvägsöversikt krävs ingen intravenös kontrastmedelstillförsel eller förberedelser. En urinvägsöversikt gör man ofta enbart för kontrollera ev. urinstenar (antal, storlek, läge, mm.)

Före

Då jodkontrastmedel skall användas krävs vissa förberedelser.
Vid medicinering för diabetes med Metformin preparat ska patienten även göra ett uppehåll med denna medicinering.

En datortomografi undersökning av urinvägarna kräver oftast att patienten dricker vatten på röntgenavdelningen innan undersökningens start.
15-20 minuter innan själva undersökninges start ska patienten undvika att gå på toaletten. Detta för att urinblåsan ska vara fylld med urin för att bli bättre avbildad än en helt tom urinblåsa.

Metod

Kontrastmedel sprutas in i blodet med hjälp av en sk. ”tryckspruta” . Oftast tags först bilder över urinvägarna utan kontrastmedel. Sedan tillförs kontrastmedel med trycksprutan via en nål, oftast då satt i antingen armvecket eller handen, varpå en ny bildserier tas över njurarna. Ibland kan denna bildsekvens av njurarna, en sk. ”uppladdningsfas”, uteslutas.
Sista serien av bildsekvenserna tas efter en stund (efter ca. 5 minuter) då kontrast även hunnit rinna genom urinledarna och ner till urinblåsan.

En datortomografiundersökning av urinvägarna gör man liggande på magen om så går en brits med armarna sträckta framför sig. För att inte bukorganen skall röra sig vid andningsrörelserna uppmanas patienten att hålla andan vid bildtagningen. Orkar man inte hålla andan kan bildtagning dock oftast ändå ske om andningen sker lugnt och försiktigt. Allteftersom bildtagningen sker förflyttas britsen där patienten ligger succesivt så att hella det tänkta organområdet passerar röntgenfältet i gantryt (”apparatens hål”).
Det är viktigt att man som patient ligger still under bildtagningen. Vid rörelse, om detta då ändrar läge mellan två bildsnitt, kommer de intilliggande bildsnitten inte att hamna ”kloss-i-kloss” med varandra. Det kan då föreligga en risk att vi vid en senare bedömning av bilderna på buken missar en förändring.

Kan man av någon anledning inte alls ligga ner (på magen eller ryggen) eller ligga någorlunda stilla går denna undersökning inte att genomföra.

En undersökning tar 20 till 40 minuter.
En röntgensjuksköterska utför denna undersökning.

Efter

Viktigt att dricka mycket 1-2 dagar efteråt då kontrastmedel givits till blodet vid undersökningen.
Om patienten gjort ett uppehåll med medicinering med Metformin skall denna medicinering sättas in först efter 48 timmar samt efter att ett blodprov (Kreatinin) tagits.

Annars finns inga restriktioner.