Skelettålder

Skelettålder är en undersökning för att bestämma hur långt gången barnets tillväxt är. D.v.s här visar man på om barnet fortfarande växer, om barnet växt färdigt samt uppskattning av hur länge till barnet växer.
Bedömning av ålder efter fysiska egenskaper hos ungdomar låter sig inte göras då barns fysiska utveckling skiljer sig väsentligt Däremot kan man bedöma barnets pubertila fas.
Barns biologiska ålder kan troligen lätt misstolkas då skelettets tillväxt och utvecklingen kan variera med 2-3 år mellan barn i de facto samma ålder.

Indikation

Handskelett barn 4 år
Handskelett barn 4 år

En bedömning av skelettålder kan göras när man vill värdera ett barns biologiska ålder eller barnets förväntade kvarvarande tid för tillväxt.

Flertalet regionen använder idag inte bedömning av skelettålder för att avgöra om en individ är under eller över 18 år.

Patologi

Detta kan vara vid onormalt långa (storvuxenhet) eller korta barn (kortvuxenhet) där man ev. önskar korrigera bentillväxten.
Indikation för denna undersökning är småväxta barn/ungdomar som ev. behöver hjälp med att stimulera sin tillväxt. Att få en individ att bli längre kan man göra genom mediciner. Denna behandling måste då ske innan barnet slutat växa vilket sker när fysfogen slutit sig helt. När välfysfogen slutit sig har barnet kommit upp i sin längd som vuxen.
I några fall där tillväxten redan avstannat kan man operativt förlänga de långa rörbenen (tibia och fibula) i benen genom att tvinga isär dessa. I gapet mellan benändarna som tvingats isär växer sedan ny ben som återigen sammanfogar rörbenet. På detta sätt kan individen bli 4-5 cm längre.
Barn som växer längre än förväntad eller önskad kan bromsas i sin tillväxt på medicinsk väg.

Röntgen hand skelettålders bedömning
Röntgen hand skelettålders bedömning

Röntgen för bedömning av skelettmognaden (åldern) sker med konventionell slätröntgen av vänster hand där man bedömer  hur långt gången förslutningen av epifysfogarna sk, tillväxtzonerna i främst fingrarna har kommit.
Tillväxt av längden på rörben sker i ändarna. Även handlovens småben (karpalbenen) visar vid låg ålder gången olika tillväxt. Dessa handlovsben framträder och växer till sig i storlek efter en viss ordning upp till 5 års ålder.

”Glappen” i epifysfogen (tillväxtzon) beräknas vanligast efter skala av antingen W.W. Greulich och S.I. Pyle (1952) eller Tanner och Whitehouse (1962) vars metod allmänt kallas TW2.
Där Greulich-Pyle mäter kvarvarande tid kvar av tillväxt ger TW2 en trolig längd som vuxen.
Aktuell röntgenbild jämförs manuellt med refferensbilder (från böcker…) eller genom datorprogram som automatisk beräknar skelettålder efter fördefinierade metoder.
Generellt avstannar flickor tidigare i växten än pojkar. Likaså finns en om än liten skillnad mellan när barn härstammande från europa, afrika/amerika och asien stannar i tillväxten.

Metod

Det tas en frontal bild [1år] [2år] [4år] [6år] [14år] [16år] (bilder)vänster hand (inkl. handled).
Numera bedömer man även ålder genom tillväxtzonerna i knäleden som då sker med magnetkamera samt tändernas (visdomständernas mognad) utveckling.

Vilken metod som anses mest säker för en riktig åldersbedömning tvistas det om.