MR kontrast

I stort all intravaskulär kontrastmedel som användes vid undersökningar med magnetkamera (MR) innehåller Gadolinium (paramagnetisk kontrastmedel).

Gadolinium är ett metalliskt grundämne som förekommer i jordskorpan som upptäcktes 1880 och är uppkallad efter en tidigare finlänsk kemist Johan Gadolin (1760-1852). Gadolinium blandas även in i kärnbränsle.
Gadolinium är starkt ”ferromagnetiskt1Ett ämne som har vissa specifika egenskaper vid pålagd extern magnetism. vid lägre temperaturer. Dvs. ämnet påverkar materia som riktas om till en parallellt riktning. Denna egenskap förloras ovanför en viss temperaturgräns (sk. Curietemperatur), som vid tex. kroppstemperatur och blir då ”paramagnetiskt(ingen magnetism).
För att återfå denna parallellriktande magnetiska egenskap kan man lägga på ett starkt yttre magnetfält2Magnetfältets styrka är mycket större än jordens eget magnetfält. Fältstyrkan i magnetfälet vid en MR-undersökning ligger i dag på 1,5-7 tesla. Jordens magnetfält på nordliga breddgrader (Sverige) ligger konstant på ca. 50 mikrotesla.. Gadolinium påverkar då hastigheten i lägesändringen av kroppens protoner (del av väteatomen) som registreras av magnetkameran genom radiovågor. Det är således inte själva kontrastmedlet man ser på bild utan dess effekt mellan vävnaderna och magnetfält.

Användningsområde

Gadolinium-kontrast används enbart vid undersökning med magnetkamera (MR) som kan injiceras till blodbanorna eller injiceras i en skelettled (intrartikulär).
Bildtagning bör göras strax efter injektionen av kontrastmedel då optimal bildförstärkning fås under ca. 15 min.

MR-kontrast för mag-tarmkanalen

MR-kontrast (Lumirem, Volumen*) för undersökningar av mag-tarmkanalen innehåller bla. silikoninkappslad Ferrumoxil (järnoxid) som är ett superparamagnetiskt kontrastmedel.
Denna kontrast ges som dryck vid undersökningar av mage och tarm. Kan även ges för att minska störande signaler från mage- och tarminnehåll vid undersökning av nära intilliggande organ i buken.

Denna kontrast lämnar kroppen via avföringen.
(* Licenspreparat)

Utsöndring

Gadoliniumkontrast lämnar kroppen via urinen. Några kontrastsorter (för leverundersökningar) lämnar kroppen även via gallan. Kontrast som drickes lämnar kroppen via tarmen där en ytterst liten del av kontrasten tas upp i blodet.
Vid amning förs en mycket liten mängd gadolinium över med bröstmjölken om modern gjort en MR-undersökning med intravenös användning av MR-kontrast senaste 24 timmarna. Då kontrast absorberas i en ytterst liten del från tarmen medför denna minimala mängd gadolinium som kanske förs över med modersmjölken till barnet förväntas ingen effekt alls på barnet (läkemedelskategori 4A)3Grupp 1: Passerar ej över i modersmjölk.
Grupp 2: Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.
Grupp 3: Passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser.
Grupp 4A: Uppgift saknas om passage över i modersmjölk.
Grupp 4B: Uppgift om passage över i modersmjölk är otillräcklig för att bedöma risken för barnet.
FASS 2015
. Vid fall där den ammande modern trots allt är orolig för detta kan modern inför MR-undersökningen tappa ut bröstmjölk i förväg som räcker i ett dygn efter gjord undersökning.
Kontrasten som förs över med bröstmjölken är så pass liten som <0,04% av den dos modern fick injicerat i blodet. Den volym som når fostrets blodsystem uppskattas till <0,0004% av den dos modern fick injicerad i blodet då barnets tarm tar upp näst intill omätbara mängder av den kontrastmängd som trotts allt förs över med bröstmjölken.

Indikation

Indikationerna för bruk av MR-kontrast kan liknas med jodkontrasten då man önskar en förstärkt kontrast från olika strukturella organiska mjukdelar så som flödet i blodkärl (perfusions-MR, kärlavbildning, mm.)mjuk vävnad, cirkulerande vätska (likvor), mm. Patologiska förändringar har ofta en strukturell förändring i mjukdelarna samt påverkan på blodcirkulationen såväl i förändringen som i omkringliggande vävnad.

Gadolinium används framför allt vid intrakraniell och annan neurologisk bilddiagnostik (hjärna, hjärnhinnor, ryggmärg, mm.) som är de undersökningar som mestadels göres med magnetkamera.

Undersökning

Innan man tillför patienten intravaskulär Gadolinium ska vissa förberedelser vara gjorda och kontrollerade.

 • Identifiering av högriskpatienter.
 • För riskpatienter överväg alternativa metoder.
 • Kontrollera tidigare jod- MR-kontrastundersökningar om ev. tidigare reaktioner.
  Har patienten tidigare fått intravaskulär kontrastmedel och drabbats av svårare reaktioner efter detta bör man överväga att patienten övervakas av anestesipersonal.
 • Patienten ska ha bra hydreringsstatus.
  Patienten ska ha uppmanats dricka rikligt dygnet före undersökningen.
 • Kontrollera medicinering av patienter med diabetes mellitus (Metformin).
  Insulinbehandlad patient kan behöva insulindropp för att bibehålla blodglukos inom referensvärden.
 • Genom att kontrollera blodets kreatininvärde (S-krea) bedömer man njurarnas funktion och disposition för kontrastmedel genom att räkna ut ett GFR värde. Värden under 45-50ml/min betraktas som riskfaktor.
 • S-kreatinin provet bör helst vara nyligen taget (inom 1 dygn på inneliggande patienter) men man kan räkna ut GFR på något äldre prov (<3mån) om patienten inte har tidigare prov med avvikande värde.
 • Om kontrast ska ingå i en undersökning bör en medveten patient förstå svenska eller ha tolk vid kommunikation med vårdpersonal för att bli medveten om hur en kontrastinjektion kan ge för känslor, biverkningar samt risker med injektionen, mm.

Kontraindikationer för användning av MR-kontrast är:

 • Vid tidigare svåra reaktioner av annan kontrastmedel.

Försiktighet:

 • Vid svårare mat allergi, svår astma eller tidigare reagerat mot kontrastmedel (illamående, kräkning, blekhet, yrsel, urticaria, mm.) kan premedicineras inför undersökningen övervägas.
 • Om en patient är dehydrerad eller har nedsatt njurfunktion (GFR ≤30).
 • Om patienten har allvarlig kardiovaskulär sjukdom eller medicineras med beta-blockerare.
 • För patienter med rubbningar i centrala nervsystemet så som epilepsi.
 • Om patienten ammar ges information av remittent eller röntgenavdelningen inför kontrast.
 • Om graviditet meddela detta i god tid innan undersökningen..
  MR-kontrast har inte påvisats ge några effekter på foster.
 • Äldre.
 • Nyfödda och spädbarn (<1år) får kontrast efter noggrant övervägande av läkare.

Gravida

För gravida krävs klara indikationer (berättigande) för att genomgå en undersökning med magnetkamera som involverar kontrastinjektion4Gadolinium ges mycket sällan till gravida men är inte kontraindicerat utan behovet ska bedömas (berättigande) inför en MR-undersökning med kontrast. (Gadolinium) varför man först ska bedöma om det finns annan undersökningsmetod som inte tillför ett foster Gadolinium-kontrast. Detta måste patienten informera sin egen läkare om (om inte så redan gjorts) som i sin tur ska rådgöra med röntgenläkare.
Vid osäkerhet för graviditet eller att kvinnan är så pass tidig i sin graviditet att hon ej är medveten om detta bör ett graviditetstest övervägas inför en undersökning med intravenös MR-kontrast.

Förberedelser

 • S-kreatinin (blodprov på njurarnas förmåga för utsöndring) ska vara kontrollerad och helst vara inom referenserna.
  För bokade undersökningar (polikliniska) får denna kontroll vara högst 3 månader gammalt.
  Om bokad patient är diabetiker eller har känd/misstänkt njurfunktionsnedsättning får provet inte vara mer än 1 vecka gammalt.
  För akuta undersökningar eller inneliggande patienter på sjukhuset ska provet vara taget samma dag (<24h) samt vara klart innan undersökningens start.

Biverkningar

MR-kontrast kan ge flera liknande biverkningar som vid användning av jodkontrastmedel.
MR-kontrastmedel anses dock har större tolerans för kroppen än vad jodkontrast har dvs. man kan använda större mängd och koncentration.

Intolerans för kontrastmedel kan uppträda olika hos individen som inte tidigare uppvisat någon reaktion men vid ett annat tillfälle får symtom liknande allergi.
Patienter som tidigare fått en överkänslighetsreaktion för MR-kontrast anses ha ökad risk för ny reaktion vid ny användning av samma kontrastsort.
Patienter som medicinerar med Betablockerare har ökad risk för kraftigare reaktioner om sådana uppträder.

En akut reaktion på MR-kontrast kommer som regel inom 30 minuter.
Symtomen på akut reaktion kan utgöras av:

 • Urticaria
 • Klåda
 • Svullnad i ansikte
 • Illamående
 • Kräkning
 • Hosta
 • Anafylaktisk reaktion5Akut svårare överkänslighetsreaktion, oftast snabbt insättande, med symtom som andnöd, blodtrycksfall, svullnad, yrsel, svimning, chock, mm..

Reaktioner/biverkningar av intravenös MR-kontrast kan även utgöras av:

 • Utslag, klåda, urtikaria
 • Irriterande ögon
 • Yrsel
 • Rinnande näsa
 • Diarré
 • Smärta och obehag vid injektionen
 • Illamående, mm.

Premedicinering

Patienter som tidigare reagerat kraftigt i samband med en intravenös kontrastinjektion ska bedömas om indikationen berättigar en ny undersökning med liknande kontrastmedel.
Vid stark indikation för en ny underökning med MR-kontrast måste patienten premedicineras mot detta.
Har patienten tidigare fått anafylaktisk reaktion bör man överväga en undersökningsmetod utan behov av kontrastmedel eller vid undersökning med MR-kontrast ha ökad övervakning av anestesipersonal, etc. där patienten sedan bör få stanna kvar på sjukhuset ett dygn.

För premedicineringen används oftast en kombination av antihistamin– och kortisonpreparat (glucokortokoid). som patienten tar i hemmet någon dag innan undersökningen.
Vid akut undersökning ges denna premedicinering på sjukhuset strax innan undersökningen påbörjas.

Efter undersökningen

 • Patient som fått MR-kontrast i blodet i samband med en röntgenundersökning får oftast sitta kvar på röntgenkliniken en stund (ca. 30min) innan hemgång.
 • Fås någon form av reaktion efter hemkomst, som inte behöver sjukhusvård, ska detta rapporteras till sin remitterande läkare så denna reaktion föres in i patientens journaler.

Läs mer

I [FASS] (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige) kan man läsa mer om dessa läkemedel:

01/15/2024