Inför MR

Allt som kan störa, förstöras eller påverka magnetkameran måste du lämna utanför undersökningsrummet.
Detta kan förvaras i låsbart skåp i omklädningshytten.

Information

 • Om du har frågor eller vill ändra din tid för undersökning kontakta din röntgenavdelning.
 • En anhörig eller god vän kan vara med i undersökningsrummet om du så önskar. Medföljande anhörig måste då även fylla i ett frågeformulär innan.
 • Patienten måste göra sig förstådd samt förstå den information som delges vid undersökningen.
  Detta måste anges i remissen för undersökningen.
 • Telefontolk accepteras inte då kommunikation med patienten inne i magnetutrymmet inte tillåter en sådan metod
 • Det finns möjlighet att lyssna på radio eller egen CD-skiva under undersökningen.
 • Vid oro inför undersökningen finns möjlighet för patienten att ta något rogivande läkemedel inför undersökningen.
  Detta handläggs av patientens egen läkare.
 • Patienten kan kommunicera med personalen via mikrofon genom hela undersökningen.
 • Tänk på att bilkörning kan påverkas vid bruk av lugnande läkemedel!

Innan undersökningen måste du lägga/koppla ifrån dig:

 • Metallföremål, såsom nycklar, bälten, smycken, hårspännen, piercing, hörapparat (ha den på dig innan undersökningen för information), klocka, mobiltelefon, kläder med metalldelar (blixtlås, etc.), mm.
 • Insulinpump, cytostatikapump, droppräknare, etc.
 • Glasögon eller färgade kontaktlinser.
 • Bankkort och dylikt (informationen på kredit- eller bankkort kan förstöras av magnetfältet).

Kontraindikationer för MR

Kontraindikationer för användning av MR-kontrast är:

 • Vid tidigare svåra reaktioner (anafylaktisk reaktion) av kontrastmedel.

Det finns inga hinder för undersökningen om du har:

 • Tandfyllningar, tandställningar, tandproteser eller tandimplantat.
 • Höftprotes, knäprotes, andra ledproteser och spikar, skruvar eller plattor i metall insatta för att fixera benbrott.
 • Metallclips i oömma organ inom buken.
 • Kopparspiral, mm.

Eventuella hinder för undersökningen är om du har:

 • Pacemaker (kan påverkas av det starka magnetfältet).
 • Hjärnshunt.
 • Cochleaimplantat i örat.
 • Metallsplitter i ögonen.
 • Inopererade magnetiska metallclips i hjärnan, blodkärl eller andra ömtåliga organ.
 • Vid graviditet krävs särskild bedömning om berättigande.
 • Svårare klaustrofobi.
 • Kraftig patient.
 • Vid svår njurinsufficiens (GFR<30) ska användning av MR-kontrast vara väl berättigande.

Om du har något av det ovan nämnda ska du ringa och meddela aktuell röntgenavdelning detta!

Gravida

För gravida krävs klara indikationer (berättigande) för att genomgå en undersökning med magnetkamera som involverar kontrastinjektion1Gadolinium ges mycket sällan till gravida men är inte kontraindicerat utan behovet ska bedömas (berättigande) inför en MR-undersökning med kontrast. (Gadolinium) varför man först ska bedöma om det finns annan undersökningsmetod som inte tillför ett foster Gadolinium-kontrast. Detta måste patienten informera sin egen läkare om (om inte så redan gjorts) som i sin tur ska rådgöra med röntgenläkare.
Vid osäkerhet för graviditet eller att kvinnan är så pass tidig i sin graviditet att hon ej är medveten om detta bör ett graviditetstest övervägas inför undersökningen.
MR-undersökning utan intravenös kontrastmedel har inte påvisat några uppenbara risker för graviditet eller foster.

Medicinska förberedelser

Blodprov

 • Du måste ha tagit ett blodprov för att kontrollera din njurfunktion (S-kreatinin) innan en undersökning med MR-kontrastmedel kan utföras.
 • För bokade undersökningar (polikliniska) ska detta blodprov vara högst 6-8 dagar gammalt.
 • Detta ska din läkare informera dig om samt ombesörja att du får en remiss för blodprovstagning som du går till någon eller några dagar innan undersökningen.

Diabetes

 • Medicinerar du med Metformin för din diabetes behöver denna inte sättas ut i samband med en undersökning med normal dos Gadolinium.

Annan läkemedel

Generellt bör patienten rådgöra med sin egen doktor om bruk av andra läkemedel.

 • Medicinerar patienten med vätskedrivande läkemedel bör man göra uppehåll med denna medicinering inför undersökningen som kan ta tid under vilken patienten inte har någon möjlighet att gå på toaletten.

Förberedelser hemma

Generella

 • Hur du som patient ska förbereda dig inför en MR-undersökning står i den ”kallelsen(besked om tid) som brevledes skickas hem till dig.
 • Om inget anges i kallelsen förutom bokad tid så ät, drick och tag eventuella mediciner som vanligt.
 • Innan undersökningen ska du lämna det ifyllda frågeformuläret till personalen som du fyllt i hemma.
 • Har du vid tidigare undersökningar reagerat mot kontrastmedel eller har andra kontraindikationer för kontrastmedel behövs ev. premedicinering2Premedicinering innebär att man ger medicinerar patient som lindrar oro, smärta eller tidigare reaktioner av något läkemedel (kontrastmedel, mm.) som ska användas. för detta under förberedelserna.
  Denna uppgift måste då anges i remissen för premedicinering i hemmet vid tidbokad (elektiv) undersökning. Vid akuta undersökning göres denna premedicinering på sjukhuset.
 • Patienten ska inte ha kosmetika eller nagellack på sig vid undersökningen.

Undersökning av buken

 • Inför undersökning av buken ska patienten fasta i ca. 4 timmar (beroende på röntgenavd.).
 • Inför undersökning av nedre delen av buken, ändtarmen eller prostata ska patienten i vissa fall även laxera (Klyx) inför undersökningen.
 • Rökning eller snusning inte tillåtet under fastan!

Förberedelser på röntgenavdelningen

Generella

 • Ska du få intravenös jodkontrast (till blodet) i samband med undersökningen får du en infart (PVK/venflon/nål) satt, oftast i armvecket, för att kunna injicera denna kontrast.
  Denna infart tas oftast bort direkt efter undersökningen eller strax innan du får gå hem.
 • Barn eller vuxna patienter som är väldigt känsliga för injektionsnålar kan få Emla-plåster3Plåster med salva som ger en lokalbedövande effekt (Lidokain och Prilokain) som placeras på huden (hudanestesi) där nålstick eller annan hudbehandling ska göras. Detta plåster ska placeras på huden ca. 1 timme innan ett ingrepp. När plåstret tagits av kvarstår effekten på huden i ca. 2 timmar. över förväntad stickställe som lindrar obehaget vid sticket.
 • Patienter med en Port-a-cath (venport) bör ha en befintlig nål i porten vid ankomst för undersökningen.
  Porten ska vara väl tejpad mot huden så det starka magnetfältet inte ändrar läget på nålen i porten.
 • Patienten erbjuds öronproppar, hörlurar eller en kombination av båda som hörselskydd för det höga knackande ljud MR-maskinen ger ifrån sig vid bildtagningen.
 • Patienten bör gå på toaletten innan start av undersökningen.
 • Eventuell befintlig stomipåse ska vara tömd innan start av undersökningen.

Undersökning av hjärta

MR-undersökning av hjärtat avbildar hjärtats storlek, bedömning av hjärtvolym, hur hjärtat pumpar blod, funktionen av hjärtklaffar samt hjärtmuskelns arbete, mm.

 • Vid undersökningen kopplas patienten upp för monitorering (trigger) med EKG vars elektroder fästes på bröstkorgen.

Efter undersökningen

 • Du som fått intravenös kontrast brukar få sitta ned en stund (ca. 30 min) efter undersökningen på Röntgenavdelningen innan hemgång. Detta för att utesluta ev. sena bieffekter av det kontrastmedlet du fick i blodet.
  Detta är dock ytterst ovanligt!
 • Har du inför undersökningen laxerat bör du gå på toaletten innan du åker hem!
 • Har du fått MR-kontrast i blodet ska du dricka normalt med vätska efter undersökningen.

Läs mer