Inför ultraljud

Denna information gäller förberedelser för ultraljud av organ som inkluderar njurar, urinvägar, kroppspulsådern (aorta), annan bukkärl, lever, bukspottkörteln, gallvägarna med gallblåsan.
Vaginalt ultraljud göres på gynekologisk mottagning eller liknande enheter som har specialiteter i obstetrik/gynekologi.

Information

Egna viktiga mediciner ska du ta som vanligt.
Svälj medicinerna med ytterst liten mängd vatten om medicinering sker strax innan själva undersökningen.
Rökning eller snusning inte tillåtet under tiden du fastar!

Inga förberedelser krävs vid ultraljudsundersökning (ej punktion) av:

 • Halsens mjukdelar, thyroidea.
 • Venösa eller arteriella (pulsåder) kärl i ben och armar (DVT, mm.).
 • Hålvenen (vena cava).
 • Lymfkörtlar (ej i buken).
 • Dialysfistel.
 • Lungor (thorax)
 • Bröst och armhåla (axillen).
 • Testiklar och pung (skrotum).
 • Höftled samt andra skelettleder.
 • Senor och ligament (hälsenan, mm.).
 • Vätska i buken (ascites).
 • Mjälten.
 • Blindtarmsbihanget (appendix).
 • Bukväggen, mm.

Barn

 • Inga förberedelser krävs generellt för undersökning av barn.
 • Inför undersökning av spädbarn är det bra om barnet nyligen blivit matad samt är sömning.

Kontraindikationer

Det finns inga kontraindikationer för att genomgå en enkel ultraljudsundersökning utan intravenös kontrastmedel eller någon form av punktion/biopsi.
Man ska dock var aktsam vid användning av ultraljudskontrast (Sonovue).
Inga blodprover inför användning av ultraljudskontrast behövs.

Kontraindikationer för användning av ultraljudskontrast är:

 • Vid tidigare svåra reaktioner av ultraljudskontrast eller ämnen i denna kontrast.
 • Patienter med höger- resp. vänstershunt, högt lungartärtryck (>90 mmHg), okontrollerad hypertoni och RDS-patienter1Störning av andningen som drabbar mestadels prematura barn. Andningsstörningen kommer av att lungorna inte är helt färdigutvecklade än. Störs risk för RDS finns för prematura barn födda före vecka 34. Behandlingen består av syrgas, CPAP eller respirator..
 • Patienter som behandlas för hjärtsvikt med läkemedlet [Dubotamin].
 • Undersökningar med Sonovue på riskpatienter som är starkt kliniskt indicerat ska ha ökad övervakning (EKG, blodtryck, mm.).

Försiktighet:

 • Vid användning på högriskpatienter med allvarliga hjärt- (instabil ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt, angina i vila, mm.) och lungsjukdomar (allvarlig KOL, ventilerade patienter, mm.)  eller högt blodtryck.
 • På patienter som nyligen haft akut koronart syndrom eller nyligen genomgått kranskärlsbehandling (PCI).
 • För användning på gravida då det finns få studier om detta förhållande varför man bör undvika Sonovue till gravida..

Förberedelser vid undersökning av bukorgan

 • Dessa förberedelser gäller undersökning av lever, gallvägar och blåsa, bukaorta (kroppspulsådern), annan bukkärl, njurar, mjälte och bukspottkörteln.
 • Fasta 4-6 timmar innan tidbokad undersökning påbörjas.
 • Du får ej äta mat, dricka, tugga halstabletter.
 • Gäller underökningen urinvägar, prostata eller nedre delen av buken behövs oftast ingen fasta men ska du inte kissat på 2 timmar innan undersökningen.
 • För akuta undersökningar fastar patienten 4 timmar om tid finnes för detta.
 • Barn under 10 år fastar inte.

Förberedelser inför ytlig punktion

Ytliga punktioner (hals, mjukdelar, leder, etc.) med ultraljud kräver ingen vårdplats på vårdavdelning.

 • Fasta 4 timmar innan tidbokad (elektiv) undersökning påbörjas.
 • Du får ej äta mat, dricka, tugga halstabletter.
 • Blödningsstatus, du ska ha tagit vissa blodprover innan undersökningen om punktion av nedre delen av buken.
 • Om ytlig punktion av nedre delen av buken ska du inte kissat på 2 timmar innan undersökningens start.

Förberedelser inför punktion/biopsi av inre (djupa) organ

Vid punktion av inre organ (lever, njure, gallblåsa, etc.) med hjälp av ultraljud är patienten inneliggande på vårdavdelning där en del av förberedelserna sker.

För denna undersökning får du göra vissa förberedelser på sjukhuset.
Du kan även få något lugnande inför undersökningen om du behöver detta.
Du blir transporterad i säng till röntgen för undersökningen.

 • Fasta 4 timmar innan tidbokad (elektiv) undersökning påbörjas.
  Du får ej äta mat, dricka, tugga halstabletter.
 • Patienter som har pågående behandling med blodförtunnande läkemedel ska göra uppehåll med detta inför punktion/biopsi.
  Detta uppehåll med dessa läkemedel ansvarar remitterande läkare för.
 • Blödningsstatus2PK, APT-tid och Trombocyter. som inte är äldre än 7 dagar.
 • Om punktion av nedre delen av buken ska du inte kissat på 2 timmar innan undersökningen.
 • En remiss för patologi (PAD/CYT) ska skrivas av ansvarig läkare på vårdavdelningen och följa med till röntgen.

Efter punktion av inre organ får du stanna kvar en tid på en vårdavdelning för eftervård och kontroller.

Efter undersökningen

 • Om ytlig punktion finns inga restriktioner för vare sig fasta, mat eller dryck och du får lämna sjukhuset utan vidare kontroller om allt känns bra…
 • Om punktion/biopsi av inre organ handhas eftervården under några timmar (ca. 4tim) på vårdavdelning i form av blodtryckskontroller, sängläge och fasta.
 • Inga restriktioner efter användning av enbart ultraljudskontrast.
 • På några kliniker får patienten stanna kvar en liten stund efter användning av kontrast.

Läs mer