Barium

Barium (Mixobar, mfl.) är en icke-vattenlöslig suspension bariumsulfatpartiklar1Bariumsulfat är en kemisk förening mellan barium, svavel och oxygen och har kemiska formeln BaSO4. (0,1-0,3µm) uppslammad i vatten och används som kontrastmedel för mag-tarmundersökningar, med mestadels konventionell röntgen, där den då kan blandas upp ytterligare med vanligt vatten innan distribution.
Flertalet andra Bariumföreningar (nitrater) är giftiga och används till helt andra saker som tex. fyrverkerier, sorkgift, glans på pappersfoto, mm.

Användningsområde

Bariumkontrast (Bariumsulfat) är en uppslammad lösning av grundämnet barium (baryt) som som är extremt olösligt i vatten och tas inte upp av kroppen utan distribueras ut i sin helhet.
Barium absorberas inte till blodbanorna från tarmen.
Detta kontrastmedel är således enbart avsedd för diagnostik av mage och tarmar.
Vid tillfällen där  misstanke om tarmläckage eller efter operation där öppning ut från tarmen kan förekomma används vattenlöslig kontrast i stället (jodkontrast).

Bildegenskaper

Bariumkontrast ger en positiv kontrasteffekt där röntgenstrålen attenueras (försvagas) vid passage genom organ innehållande Bariumkontrast.

Utsöndring

Bariumkontrast lämnar kroppen enbart via avföringen.

Indikation

Barium används enbart till röntgen av mag-tarmkanalen (matstrupe, magsäck, tunntarmar, tjocktarm och ändtarmen).

Undersökning

Allergiska reaktionen mot Barium är extremt sällsynta.
Den vanligaste effekten av Barium patienten kan märka av är ev. obstipation (förstoppning) som uppträder i 20% av fallen (FASS). För detta kan patienten erhålla någon form av lättare laxermedel om märkbar tendens till förstoppning sker.
Detta märks dock först efter 2-3 dagar då tarmen initialt efter undersökningen, är tom på innehåll.

Kontraindikationer för användning av jodkontrast är:

 • Vid misstanke på läckage från mag-tarmkanalen som då kan göra att barium kommer utanför tarmsystemet till exv. bukhålan.
  Detta ämne tas inte upp och avlägsnar ämnet ut ur kroppen om det distribueras utanför Mag-tarmkanalen.

Försiktighet:

 • Om Barium tas peroralt (via munnen) vid pylorus-stenos eller allvarliga besvär med ventrikeltömningen (magsäcken).
 • Då det finns ökad risk för aspiration (får kontrasten i luftvägarna).
  Små mängder bariumkontrast i bronkerna (luftvägarna) försvinner i regel snabbt och orsakar sällan allvarligare besvär.
 • Vid någon form av operativt ingrepp i ändtarmen eller strålbehandling mot ändtarm eller prostata senaste tiden.
 • Barium ska inte tas rektalt (via ändtarmen) vid toxisk megacolon.

Förberedelser

 • Inga.

Biverkningar

 • Bariumkontrast har inga generella biverkningar (finns få rapporter om allergiska reaktion).
 • Barium i mediastinum eller peritoneum ger adherenser eller granulom.
 • Kommer Barium ut i blodbanan (tarmperforation) kan detta medföra embolier i målorganen.
 • Hosta vid aspiration (övergående).

Efter undersökningen

 • Dricka rikligt för att förhindra ev. förstoppning av Bariumkontrasten.

Läs mer

I [FASS] (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige) kan man läsa mer om dessa läkemedel:

 • [Barium] (länk till FASS)

01/15/2024