Ultraljudskontrast

Ultraljudskontrasten består av en vattenlöslig vätska som innehåller hundratusentals mikrobubblor av ofarlig gas (svavelhexafluorid)1Svavelhexafluorid är en färglös, luktfri, och icke-brännbar växthusgas. Ämnet löser sig dåligt i vatten. med en storlek på ca. 2,5 µm. 1 ml av SonoVue innehåller ca. 8 µL mikrobubblor (FASS).
Efter injektion till blodbanan har ultraljudskontrast oftast en effekt under 2-8 minuter beroende på organ som undersökes.

Sonovue kommer i en förpackning där innehållet ska förberedas strax inför användning genom att spruta in innehållet (5ml NaCL) i medföljande spruta i ampullen med pulver (25mg frystorkat pulver). Färdigberedd ultraljudskontrast håller oanvänd i ca. 6 timmar där dock mikrobubblorna minskar i antal över tid.

Användningsområden

Ultraljudskontrast sprutas in i blodet och används främst vid ultraljudsundersökning av bukorgan med hög vaskularitet (blodgenomströmning).
Vid undersökningar av levern och bukspotkörteln, som är mjuka och kärlrika organ, används ofta ultraljudskontrast.

Idag är forskningsaktiviteten hög för andra användningsområde med denna kombination av ultraljud och kontrast. På större forskningscentra används denna kontrast för undersökning av blodgenomströmningen i hjärtats muskler (myocardiet). Likaså pågår forskning idag med ultraljud som kan visualisera hjärtats kranskärl.

Bildegenskaper

När ultraljudsvågen träffar organ med cirkulerande mikrobubblor blir dessa bubblor ekogeniska, dvs. de reflekterar ultraljudsvågen och skickar tillbaka vågen till sändaren som även är en mottagare som då ger en ”förstärkt kontrastbild” över detta område. Ultraljudskontrasten förstärker effekten mellan normal vävnad och sjuk vävnad med den vanligt förekommande patologiska blodkärlsstruktur i en förändring.

Utsöndring

Ultraljudskontrastvätskan lämnar kroppen via urinen medan 100% av gasen i mikrobubblorna (svavelhexafluorid) lämnar kroppen via utandningen. Man bedömer att 80% av svavelhexafluoriden i Sonovue lämnat kroppen med utandningen inom 2 minuter och efter 15 minuter har nästan 100% lämnat kroppen.

Det finns inga uppgifter om svavelhexfluorid överförs med bröstmjölken till barnet vid amning. Då svavelhexafluorid bedöms helt har eliminerats ur kroppen efter enbart 15minuter förväntas således ingen effekt alls på barnet vid amning senare tid än så (kategori 1)2Grupp 1: Passerar ej över i modersmjölk.
Grupp 2: Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.
Grupp 3: Passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser.
Grupp 4A: Uppgift saknas om passage över i modersmjölk.
Grupp 4B: Uppgift om passage över i modersmjölk är otillräcklig för att bedöma risken för barnet.
FASS 2015
.

Undersökning

Kontraindikationer för användning av ultraljudskontrast är:

 • Vid tidigare svåra reaktioner av ultraljudskontrast eller ämnen i denna kontrast.
 • Patienter med höger- resp. vänstershunt, högt lungartärtryck (>90 mmHg), okontrollerad hypertoni och RDS-patienter3Störning av andningen som drabbar mestadels prematura barn. Andningsstörningen kommer av att lungorna inte är helt färdigutvecklade än. Störs risk för RDS finns för prematura barn födda före vecka 34. Behandlingen består av syrgas, CPAP eller respirator..
 • Patienter som behandlas för hjärtsvikt med läkemedlet [Dubotamin].
 • Undersökningar med Sonovue på riskpatienter som är starkt kliniskt indicerat ska ha ökad övervakning (EKG, blodtryck, mm.).

Försiktighet:

 • Vid användning på högriskpatienter med allvarliga hjärt- (instabil ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt, angina i vila, mm.) och lungsjukdomar (allvarlig KOL, ventilerade patienter, mm.)  eller högt blodtryck.
 • På patienter som nyligen haft akut koronart syndrom eller nyligen genomgått kranskärlsbehandling (PCI).
 • För användning på gravida då det finns få studier om detta förhållande varför man bör undvika Sonovue till gravida..

Förberedelser

 • Patienten måste ha en infart till venöst kärl (PVK).
  Denna PVK får inte vara för liten (smal) vilket kan riskera förstöra mikrobubblorna.

Biverkningar (mindre vanliga 1/100)

 • Huvudvärk, yrsel
 • Domningar
 • Konstig smak i munnen
 • Illamående
 • Obehag i bröstet
 • Buksmärtor
 • Hudutslag
 • Värmekänsla
 • Förhöjt blodsocker

Mer sällsynta biverkningar (1/1000) kan vara dimsyn, lågt blodtryck, klåda, smärta, trötthet, mer allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), mm.

Efter undersökningen

 • På några kliniker får patienten stanna kvar en liten stund efter användning av kontrast.

Läs mer

I [FASS] (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige) kan man läsa mer om dessa läkemedel:

01/15/2024