Pyelografi

PyelografiOm njurar och urinledare

Pyelografi är en undersökning av passage från njurbäcken via urinledare ner i urinblåsan genom att kontrastmedel tillföres njurarna via en utifrån genom huden lagd kateter [dränage] in i njuren eller upp via kateterer in via urinröret.
Ett passagehinder i urinledaren kan diagnostiseras genom kliniska symtom, blodprover (kreatinin), ultraljud och datortomografi (CT). Oftast görs en kombination av dessa undersökningar för att få fram diagnosen. Ett dilaterat (utvidgat) njurbäcken tyder på avflödeshinder för urinen från njuren i form av tex. sten eller [tumör].

Efter att konstaterat denna utvidgning av njurbäckenet läggs oftast in en avlastande dränagerelativt omgående. Detta för att skona njuren och hindra att den tar skada av ett längre avflödesstopp.
Ett dränage lagd genom huden, in i njurbäckenet, fungerar främst som avledare för urin som bildats inom njuren och som pga. avflödeshinder i njure eller urinledaren ej ”rinner iväg” ner i urinblåsan.

Metod

Antegrad pyelografi görs oftast där en redan befintlig tidigare lagd nefrostomi finns inlagd via huden. Pyelografin görs då för kontroll av ev. behandling eller om avflödeshindret (oftast stenar) försvunnit så det åter är fritt urinflöde ner till urinblåsan.
Det är mer sällan man punkterar njuren enbart i syfte att göra en pyelografi utan att samtidigt lägga ett avlastande dränage.

Retrograd pyelografiRetrograd pyelografi är då kontrastmedel injiceras via en kateter som läggs upp via urinröret till njurbäckenet för att mer noggrant kartlägga ev. patologi inom urinvägarna så som [tumörer],  utan att behöva sticka in ett drän genom huden så som sker vid antegrad pyelografi (ovan).
Denna kateter lägges in via ett cystoskop på urologmottagning eller vårdavdelning. Den retrograda pyelografin göres sedan på röntgenavdelningen.

Dessa undersökningar tar 20-30 minuter. Inga förberedelser krävs om undersökningen enbart gäller pyelografi med befintligt drän.
Om däremot ny punktion  av njurer krävs för att göra en pyelografi krävs förberedelser på vårdavdelning i form av fasta, blodprov, lugnande medicinering, etc.