Bröstkorg (revben)

Ett par revben (costa) utgår från varje kota i [bröstryggen] (bild anatomi) sammanlagt 12 par revben. Revbenen bygger upp bröstkorgen och skyddar lungor och hjärta mot yttre våld. Första revbensparet utgår normalt från bröstkota 1 men det finns personer med sk. halsrevben som går från halskota 7 och utgörs då oftast av en tappformad utväxt på varsin sida av halskota 7 som ej ska förväxla med riktiga revben.
Bröstkorgens form har stora variationer mellan olika individer. Från lång och smal till kort och bred.

Indikation

Frakturer på revbenen är relativt vanliga som orsakas av tryckvåld mot bröstkorgen (thorax). Fraktur på bröstbenet (sternum) ses ofta vid större thoraxskador som vid bilkrock där bilbältet dragits åt kraftigt över bröstkorgen.

Det behövs ingen röntgen för en diagnos av revbensskada däremot kan en röntgen vara indicerad för bedömning av andra skador till följd av revbensskadorna så som pneumothorax, vätska/blod (hemothorax) i lungsäcken, mm.

Vid större skador på thorax är en datortomografi (CT) numera indicerad då man förutom skador på revben och bröstbenet även kan diagnostisera lungskador (pneumothorax), blödningar (hemothorax, lungkontusioner, lunglaceration), ryggskador, skador på luftvägarna, aortaskador, mm. med en och samma undersökning.

Patologi

Revbensfrakturer ses vanligast på revben 5 till 9. Skador på andra revbenspar är ofta i kombination med andra mer allvarliga skador av omkringliggande inre organ. Fraktur på revben 1 och 2 förekommer enbart i samband med grovt våld mot bröstkorgens övre delar där man även ser skador som/på tex. nyckelbenet, bröstbenet, kärltrauma, luftstrupen, mm. Vid grova skador på de nedersta paren revben ska man även misstänka skador på lever och mjälten beroende på sidan revbensskadorna sitter.

Pneumothorax förekommer i många fall tillsammans med revbensfrakturer. Detta betyder att luft kommit in i lungsäcken så det vakuum som normalt finns i lungsäcken inte längre finns. Detta gör att själva lungan faller ihop och andningsfunktionen avtar då luft inte kan dras in i den skadade lungan.

Ventilpneumothorax (tensionspneumothorax) betyder att luft sipprar ut i lungsäcken vid varje inandning och inte kan återgå till lunga vid utandning utan stanna kvar i lungsäcken. Vid varje andetag ökar således luftvolymen i lungsäcken då den inte kan återgå till lungan vid utandningen vilket kan medföra en livsfarlig situation där denna ökande luftmängd i ena lungsäcken trycker över alla stuktur i mediastinum1Utrymmet mellan de två lungorna som utgöres av hjärtat, luftrör och aortas övre delar. till motsatta sida av bröstkorgen.

Vid en pneumothorax ser man ofta sk. subcutan emfysem som utgöres av utsipprad luft från lungorna i mjukdelarna utanför revbenen. Detta emfysem ser man då oftast utspridd i mjukdelarna under armhålan ner mot höften och ut mot ryggen. När man trycker mot vävnad med subcutant emfysem hör man ett knastrande.

Vid flera revbensfrakturer på samma revben samt på 3 eller flera revbensbågar  räknas bröstkorgen som instabil (flail chest) vilket kan påverka en normal andning. Liksom vid större trauma med flertalet revbensfrakturer ökar risken för större blödningar där skada på intercostal artärerna kan ge större mängd blödning vid skada.

Revbensdestruktioner kan vara metastaser eller en direkt inväxt av tumör i thoraxskelettet inifrån lungan. Dessa destruktioner visar sig ofta som ojämnheter eller helt avsaknade partier av revbenet.

Revbenen är normalt är helt släta i ytan men finner man usurer (gropar) längs revbenskanterna kan detta ha sin orsak i ett för högt tryck i de små artärer (intercostalartärer) som löper längs revbenens underkant. Orsaken till detta kan vara en medfödd aortaförträngning (aortakoarktation) som ger ett ökat tryck i hjärtats vänstra kammare. Ca. 5% av vuxna med medfödda hjärtfel har detta fenomen där män är klart överrepresenterade.

Röntgen av bröstbenet (sternum) sidobild
Bröstbenet sidobild

Skador på bröstbenet (sternum) ses oftast enbart i samband med större trauma mot bröstkorgen med multipla revbensfrakturer. Vid en sternumfraktur uppkommer ofta en blödning (hematom) bakom bröstbenet (retrosternalt) som bör utredas vidare med datortomografi (CT). Detta för att utesluta att blödningen härstammar från annat större kärl eller i värsta fall via en aortaruptur. Samtidigt får man en diagnostik av ev. andra skador i mediastinum.
Andra tillfällen för en konventionell röntgen av bröstbenet är vid kontroll av sk. [cerklage]2Cerklage är ståltrådar som dras runt och sammanfogar bröstbenet efter att detta klyvts vid en öppen kirurgi i brösthålan så som by-pass av hjärtats koronarkärl. (bild) som irriterar huden med misstanke på trådfraktur.

Metod

Röntgen av revbenen sker på likartat sätt som vid en konventionell lungröntgen.
Man tar en frontal– och en sidobild vid inandning. Vid misstanke på en pneumothorax tages bilder både vid inandning (inspiration) och utandning (exspiration).

Vid osäkra förändringar kan kompletterande bilder behövas vilket då göres företrädesvis med datortomografi (CT).