Sonder, etc/ -nutrition

Val av sond

Val av sond

Val av sond beror på patientens tillstånd, indikation för sond samt vad som ska distribueras via sonden.
Patienter som enbart behöver nutritionshjälp och inte har retentionsproblem bör få en tunn och flexibel sond.
Vid val av tunnare sond för nutrition bör denna vara [röntgentät] vid genomlysning. Detta underlättar och ger en säkrare bedömning av sondläget vid en röntgenundersökning. Vissa fabrikat [syns sämre] vid röntgen trots uppgiven som röntgentät.

Sond för enteral nutrition

ENLock

ENFIT

Alla nya nutritions sonder har idag speciell fattning sk. ENFIT.
Denna industristandard för kopplingsystem är enbart för enteral nutrition. Inga andra sprut- eller slangkopplingar passar till denna fattning. Det finns fortfarande äldre fattningar på marknaden som Luerlock, EnLock, Nutrisafe2, etc. som inte passar ihop med någon annan fattning.
Denna ENFIT-standarden kom till för att elliminera risken för att ge enteral nutrition (sondmat) intravenöst (i blodet).

ENFIT-systemet består av sonder där kopplingarna som ej är avtagbara samt där enbart material (adaptrar, sprutor, uppdrag, etc) inom ENFIT-systemet passar ihop.
Det är därför viktigt att inför nutriering via sonder, etc. att se till att kopplingar, sondmat, mm. finns att tillgå och att de passar med varandra innan man sätter igång med vad man nu ska göra.

Sonder och adaptrar som ingår i ENFIT-systemet har kopplingar och sprutor med en mörklila färg.

 • Compat Soft (Clini-feeding): Nasogastrisk/duodenal sond av mjuk polyuretan.
  • Enbart för enteral nutrition!
  • 1 lumen sond med 3 sidohål.
  • Röntgentät.
  • Kan ligga kvar ca. 30 dagar.
  • Finns i storlek 5, 7, 8, 10F.
  • Finns i längder 50, 80, 100, 120cm.
  • Ledare medföljer (ej med 5F sond).
  • Enkel sond som i lång variant kan läggas ut i duodenum/jejunum.
  • Sonden har stängd ände
 • Vygon Nutrisafe(2): Enteral sond av polyuretan.
  • Enbart för enteral nutrition!
  • 1 lumen sond med 2 sidohål.
  • Röntgentät.
  • Kan ligga kvar 2-4 veckor.
  • Finns i storlek 8, 10,12F.
  • Finns i längder 50, 75, 125cm.
  • Ledare medföljer.
  • Finns fortfarande äldre sonder på marknaden som har egen speciell fattning som kräver särskild ENLock fattning.
  • 125cm sond har öppen ände.

Sond för dekompression

 • Salem sond (Argyle): Nasogastrisk av PVC för dekompression av ventrikeln.
  • 2 lumensond med 11 sidohål.
  • 1 lumen för dekompression/nutriering
  • 1 lumen (blå kanal) för luftning.
  • Kan ligga kvar ca. 1 vecka.
  • Finns i storlek 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18F.
  • Finns i längder 61, 122cm.
  • Grov och styv sond i första hand för dekompression av ventrikeln.
  • Kan även användas för nutrition.
 • Ventrikel sond ”V-sond” (Vygon): Nasogastrisk sond av PVC för dekompression av ventrikeln.
  • 1 lumen sond med 4 laterala hål (2 vardera sida) med metallmarkör i spetsen.
  • Röntgentät ände.
  • Kan ligga kvar en vecka.
  • Finns i storlek 10, 12, 14, 16, 18, 20F.
  • Alla storlekar har en längd på 125cm.
  • Grov och styv sond som i första hand för dekompression av ventrikeln.
  • Om enbart indikation för sondmatning bör Compat Soft sond eller liknande väljas i första hand.
  • Sonden har stängd ände.
 •  Mag-, duodenalsond(Mediplast). Sond av PVC för nutrition samt dekompression.
  • 1 lumen sond med 4 laterala hål (2 vardera sida).
  • Röntgentät tråd.
  • Kan ligga kvar en vecka.
  • Finns i storlek 8,-30F.
  • Finns i längder 80, 125cm.
  • 12-30 i första hand för dekompression av ventrikeln.
  • Om enbart indikation för sondmatning bör 8, 10F väljas.
  • Färgkodade storlekar.
  • Sonden har öppen ände.

Sond med kombinerad funktion (nutrition och dekompression)

 • FREKA-sond (Fresenius Kabi):  Nasojejunal sond av polyuretan för dekompression av ventrikeln och jejunal nutriering.
  • 3 lumen sond.
   • 1 lumen för dekompression av ventrikeln med 5 sidohål (11cm mellan första och sista hålet).
   • 1 lumen för luftning av ventrikeln.
   • 1 lumen för jejunal nutritiering med [2 distala sidohål].
  • Kan ligga kvar upp till 6 veckor (vid noggrann skötsel).
  • Röntgentät (siffermarkeringar).
  • 150cm lång med proximal lumen på 16F (gastral del 91cm).
   Distala intestinala delen, som ska ligga i tarmen, är 41cm och 9F.
  • Ledare medföljer.
  • Sonden ska appliceras med röntgengenomlysning eller endoskopisk teknik.
  • Viktigt att lumen för ventrikeln inte hamnar i duodenum och vice versa.
 • Stay-put-sond (Compat): Nasojejunal sond av polyuretan för för dekompression av ventrikeln och jejunal nutriering.
  • 2 lumen sond.
   • 1 lumen för dekompression av ventrikeln med laterala hål.
   • 1 lumen för jejunal nutriering.
  • Röntgentät (lägesmarkering var 10cm).
  • 165cm lång med proximal lumen på 18F, distal lumen på 9F.
  • Ledare medföljer.
  • Sonden ska appliceras med röntgengenomlysning eller endoskopisk teknik.
  • Viktigt att lumen för ventrikeln inte hamnar i duodenum och vice versa.

Om sonder

Om sonder

Enteral nutrition betyder att en patient får sondmat.

Sond för enteral nutrition ges till patienter med risk för sjukdomsrelaterad undernäring (svält) som inte på annat sätt tillgodogör sig ett tillräckligt näringsintag, vätska, medicinering, etc.
För sondmatning krävs att patienten har en fungerande mag-tarmfunktion.

Kontraindikationer för att erhålla sond för sondmatning kan vara:

 • störd/upphävd tarmpassage
 • pancreatit
 • chock
 • lättblödande esophagus eller ventrikel
 • mm.

Nutritionssonder benämns efter var sondens spets ligger där då sondmaten distribueras. Det finns således:

 • Nasogastrisk sond för placering i magsäcken.
 • Nasoduodenal(nasoenterisk) sond placeras så att sondspetsens ändhål är i duodenum.
  • Långsam tillförsel och noggrann  hygien! (avsaknad av magsyra för bakterier)
 • Nasojejunaldär sondens spets då ligger i jejunum.
  • Långsam tillförsel och noggrann hygien! (avsaknad av magsyra för bakterier)

Vanliga nutritionsonder kan även läggas ut i duodenum eller jejunum via en PEG eller ”knapp”

Material

 • PVC är för kortidsbruk (ca. 1 vecka).
 • Polyuretan kan ligga 4 till 6 veckor.

Avses sondmatningen enbart en kortare tid (dagar/veckor) utan passagestörningar i mag-tarmkanalen läggs lämpligen en nasogastrisk sond.
Vid längre tids nutrieringsbehov via sond kan det finnas anledning att överväga någon form av gastrostomi (PEG, knapp, etc.) som har en hållbarhet på 3-6 månader.

Sond för dekompression av ventrikeln ges till patienter med intermittenta kräkningar med aspirationsrisk, avlastning av ventrikel, mm.
Dessa sonder för detta ändamål är oftast av hårdare plastmaterial (polyuretan, PVC…) då lumen är större och sonden därför behöver vara mer stabil.
En kombination av nutrition- och ventrikelsond för dekompression är sk. 3-lumensonder (FREKA).

ENFit-standard

ENFit-standard är en kommplingssystem för material avsedd för enterar nutrition.

Denna standard ersätter alla tidigare kopplingar för sonder, mataggregat, etc. Även ENLock systemet utgår!

ENLock-standard (utgår)

ENLock

ENLock

Flertalet nya nutritions sonder har idag  speciella fattningar (lila färg). Detta för att minskar risken för att ge enteral nutrition (sondmat) intravenöst (i blodet) av misstag.

Denna ”kommande industristandard” för kopplingsystem, som är framtagen av initierad av branschorganisationen MNI [Medical Nutrition Industry group], är enbart för enteral nutrition kallas ENLock-fattning. Inga andra sprut- eller slangkopplingar passar till denna fattning. Själva adaptersystemet är framtaget sedan hösten 2012 av [Fresenius Kabi] i samarbete med [Nestlé HealthScience] och Nutricia Advanced Medical Nutrition.

ENLock-logga

ENLock-systemet består av sonder där kopplingarna som, så småningom, ej är avtagbara samt där enbart material (adaptrar, sprutor, uppdrag, etc) inom ENLock-systemet passar ihop.
Denna avvikande fattning gör än så länge att man kan komma i den sits att det ej går att koppla den befintliga sondmaten, sprutor, etc.
Det är därför viktigt att inför nutriering via dessa ENLock-sonder se till att kopplingar, sondmat, etc. finns att tillgå.

Sonder och adaptrar som ingår i ENLock-systemet är märkt med logga.

Att sätta sond

Trots mycket goda förutsätningar med en [ normal anatomi ], ingen patologi, etc. kan man ändå misslyckas med att sätta sonden så som önskat.

 Om en befintlig sond ska korrigeras eller bytas på röntgen låt då den befintliga sonden vara kvar! Man kan underslätta mycket för patienten och den som sätter sonden genom att ev. byta sonden över ledare. Detta speciellt viktigt vid svåra anatomiska eller trånga (patologiska strikturer) förhållanden i övre mag-tarmsystemet.

Om Salem sond

Om Salemsond (Argyle, mfl.)

Salemsonden är en av de vanligaste nasogastriska sonderna inom sjukvården.
Denna sond av PVC kan användas för båda enteral nutrition samt dekompression av ventrikeln. Denna sond är i första hand avsedd för placering med sondspetsen i ventrikeln. Om sondläget önskas distalt om pylorus för då nutrition bör annan sondmodell väljas i första hand.

Sonden har 11 sidohål samt 2 lumen där en lumen är avsedd för dekompression av ventrikeln samt 1 lumen för luftning.
Lumen för luftning (blå kanal) är avsedd för att hindra fastsugning av sondens sidohål i ventrikelslemhinnan pga. vaccumfenomen.

Sonden finns  i storlek 6, 8, 10, 12, 14, 16 och 18F.
Sonden finns i längd från ca. 60cm till 122cm.

En PVC-sond kan ligga kvar ca. 1 vecka [Vårdhandboken] varefter den bör bytas.

Varför på röntgen

Denna sond kan med stor säkerhet även anläggas på vårdavdelning.
Denna kan då kontrolleras efteråt genom aspiration av maginnehåll eller genom att spruta ner luft genom sonden och askulterar ”luftljud/bubblor” i ventrikeln.

Vid nyopererad esophagus eller ventrikel, [ förträngningar ] i esophagus, flera egna ”misslyckad” försök, stort [ hiatushernia ], mm. bör denna sond sättas med röntgengenomlysning.
Vid sårig eller risk för perforation av esophagus bör sonden sättas med hjälp av endoskopi!

Sätta Salem sond

Sätta Salem sond

Sondläge i svalget

Sondläge

Vid sättande av sond till ventrikeln är förfarandet i stort det samma oavsett indikation, typ eller modell av sond.

Patienten måste ha en fungerande mag-tarmfunktion om sonden ska användas till nutrition.

Sonden längd  för placering i ventrikeln mäts genom att mäta avståndet mellan näsa och öra plus öra och processus xiphoideus (bröstbenets nedre spets).
Det går även att mäta från nästippen till patientens navel (huvudet rakt fram).

När detta mätts märks sonden med t.ex. spritpenna eller tejp vid punkten för nässpetsen. Det är till denna markering sonden sedan ska föras in.

 

Om sonden ska läggas ut i duodenum

Om sonden ska läggas ut i tarmen bör detta göras på röntgen.
Detta för att dels få bekräftelse på läge samt att det är svårt att få sonden ut i tarmslyngan utan röntgengenomlysning.

 

Vad kan gå fel

  • Sonden går ner i trachea eller bronkträdet.
   • medvetande pat. klöks då oftast våldsamt.
   • böj ledaren något och vinkla sonden mot esophagus bakre vägg vid passagenen av epiglottis under genomlysning.
  • [ Trång esophagus ], strikturerad, [ hernia ], etc.
   • [angiokateter] kan övervägas. Placera därigenom ledare (Obs! 200-260cm) som sedan sonden kan löpa över.
   • om pat. har [ stent ] i esophagus eller duodenum bör man passera denna med själva sonden som då inte riskerar att ev. gå igenom stentmaskor eller utom stentet. Därefter kan man byta till angioledare/-kateter om sådan fortfarande behövs.
  • Sonden passerar inte förbi en striktur/trängsel inom esophagusIpylorus.
   • gå före med [angiokateter] för att få ledare på plats. För sedan sonden över ledaren genom sidohålen på plats.
   • om sonden inte passerar på detta sätt gör hål i sondens spets med hålgörare, nål, etc.  Ledaren kan då löpa härigenom vilket gör att sonden ej viker sig under den trånga passagen.
  • Det har hänt att sond perforerat genom esophagus slemhinna och [ löper ut i mediastinum ](centralt mellan lungorna).
   • kontrollera sondens väg vid nedförandet genom esophagus.
   • vid oklarheter eller onormalt läge/väg ner kontrollera med kontrast.
  • Det har hänt att sond perforerat genom esophagus och [ löper ut i mediastinum ](centralt mellan lungorna).
   • kontrollera sondens väg vid nedförandet genom esophagus.
   • vid oklarheter eller onormalt läge/väg ner kontrollera med kontrast.

Relaterade undersökningar

121115

Sätta FREKA-sond

Patienten

Patient utan passaghinder, där enbart distribution eller sväljningsproblematik ligger till grund för sond, kan då istället erhålla en enklare Clini-feeding-sond eller liknande.

Sätta FREKA-sond

Sonden sätts med hjälp av röntgengenomlysning. Detta för att den jejunala-nutritionsdelen ska hamna på rätt plats ut i tunntarmen.

När patienten har lättblödande sår, stenos eller striktur inom matstrupe, magsäck eller nedre magmun bör FREKA-sondens placering föregås av annan tunn kateter och ledare som ”bereder” väg ner (se nedan vid svårigheter…). Vid trånga förhållanden i esophagus kan sonden ockludera passagen helt som omöjliggör all form av nedsväljning (saliv, vatten, etc.).
Om pat. har [ stent ] i esophagus eller duodenum bör man passera denna med angiokateter, Clini-feeding-, Salem-, V-sond eller liknande som då inte riskerar att ev. påverka stentet. Därefter kan man byta till FREKA-sonden över angioledare/-kateter. Viktigt att följa förloppet genom ev. stent noggrant med genomlysning!
Om CT-undersökning finns att tillgå för granskning av anatomi, hinder, etc. kan detta ev. förenkla proceduren.

Vid svåra förhållanden där proceduren starkt påverkar patienten eller vid anatomiska eller patologiskt svåra förhållanden (strikturer, hernia, etc.) kan man gå före med en [angiokateter och ledare] (2,9Mb) för att sedan föra ner sonden över den preplacerade ledaren. Pga. FREKA-sondens grova lumen bör en ev. mjuk ledare bytas till en mer styv (stiff) ledare så inte sonden snurrar sig nere i magsäcken. Tänk på att använda långa ledare då FREKA-sonden är ca. 150cm lång.

Ledare bör smörjas in med silikon eller liknande innan den förs ner i sond/kateter. Många sonders material ger ofta en kraftigt ökad friktion av ledaren i sonden. Det kan därför vara svårt att senare föra på resp. dra ut ledare om den inte smörjes in före.

 

Vid befarad ”svår” procedur

Om patienten har [ hernia ], lättblödande sår, [ förträngning ] (cancer), [ stent ] eller striktur i esophagus, ventrikel eller pylorus bör man överväga nedan procedur.

Vid dessa tillfällen kan man lämpligen underlätta  placering av FREKA-sonden med initial placering med annan tunn [angiokateter] och ledare. [Video] (2,9Mb).
Med hjälp av denna tunna kateter placeras då en ledare ut i tunntarmen över vilken FREKA-sonden sedan då ”mer enkelt och humant” föres på plats.
Man kan även passera trånga förhållanden med tunnare och mer flexibla sonder som Salemsond, V-sond eller liknande som då inte riskerar att ev. skada eller påverka stent, etc. Därefter kan man byta till FREKA-sonden över ledare.

 

Vad kan gå fel

 • Sonden går ner i trachea eller bronkträdet.
  • medvetande pat. klöks då oftast våldsamt. Backa sonden!
 • Man får inte ut sondens distala nutritionsdel i duodenum.
  • byt till annan ledare eller böj befintlig ledare för bättre manipulation.
  • använd [angiokateter] för placering av ledare.
 • Ledaren inte styv nog för FREKA-sondens passage genom ventrikeln.
  • byt till superstiff (Amplaz, etc) ledare.
 • Sonden [kringlar sig] i esophagus eller ventrikeln.
  • går det inte och räta ut med en superstiff ledare så får man lägga ledaren långt ut i tarmen elller ventrikels för att sedan backa tillbaka FREKA’n till före kringlan. Räta sedan ut ledaren genom att backa ut denna utan att helt förlora ev. bra erhållet läge av ledaren i ventrikeln eller tunntarmen.
   När ”kringlan” på ledaren är uträtad för på FREKA’n igen.
 • Sonden ligger för långt.
  • ligger dekompressionshål förbi pylorus kan detta påverka patientens nutriering.
 • Det har hänt att sond perforerat genom esophagus och [ löper ut i mediastinum ] (centralt mellan lungorna).
  • kontrollera sondens väg vid nedförandet genom esophagus.
  • vid oklarheter eller onormalt läge/väg ner kontrollera läget med kontrast.
 • Ledaren fastnar i sonden om den har flera böjar eller vikt sig på väg ner genom ventrikeln.
  • olja (silikon) alltid in ledare innan den används då det blir mindre friktion samt den glider bättre i sonden.
  • om redan fastnad ledare, sätt på en Y-conector och spola igenom med vatten samtidigt som ledaren försiktigt dras tillbaka.

Relaterade undersökningar

121125

Om FREKA sond

Om  FREKA Trelumina-sond (3-lumen/trippellumen)

FREKA sond

FREKA sond

Grov (150cm) multifunktions nasojejunal sond som används då man vill enteral nutrition (sondmat) eller avlasta (dekompression) magsäcken och minska risken för regurgitation samt aspiration av magsäcksinnehåll.
Patienten måste ha en fungerande mag-tarmfunktion.
Denna grova sond används till medvetandesänkta patienter eller patienter med ineffektiv magsäckstömning, stenos eller striktur inom pylorus/duodenum.

Sonden är uppbyggd av ”3 separata lumen (sonder)” integrerade i en gemensam sond (16F) där resp. lumen är avsedd för ett specifikt ändamål. Sondens 3 separata lumen mynnar ut i magsäcken resp. duodenum.

Sonden består av 3 delar:

 1. Lumen 1 (95cm, 16F) med placering i magsäcken med 5 sidohål för avlastning/dränage (dekompression) av maginnehåll.
 2. Lumen 2 (95cm) med placering i magsäcken för luftning av magsäcken (minskar risken för sonden att ”suga fast” i ventrikelslemhinnan vid kopplad sug).
 3. Lumen 3 (150cm, 9FR) med placering i duodenum för nutrition.

Varför på röntgen

Med röntgengenomlysning minskar risken för felplacering samt riske för sondnedlägg i trachea och huvudbronk vilket upplevs mycket obehagligt för patienten.
Sondens jejunala (nutrition) del kan med genomlysning placeras ut i tunntarmen (jejunum) för att få den funktion som denna sond är byggd för.
Denna procedur går bara med hjälp av röntgengenomlysning eller med hjälp av endoskopi.

Vid sårig eller risk för perforation av esophagus bör sonden sättas med hjälp av endoskopi!

Det är mycket viktigt att nutritions- och avlastningslumen inte ligger gemensamt i magsäcken eller duodenum.
Det riskerar att tillförd sondmat, medicinering, etc. avyttras igen via avlastningsdelen.

Om stopp i någondera lumen ska försök till ”sotning” av lumen ske på röntgen med genomlysning och speciella ledare.

Viktigt inför undersökningen

 • Har patienten en befintlig sond (oavsett typ/modell) avlägsna inte denna då den kan underlätta vid placeringen av ny sond.
 • Denna FREKA-sond är grov (ca. 16F) och kan upplevas mycket obehaglig av fullt medvetna patienter.
  • Patienten kan vb. (ordination) få någon lugnande medicinering innan denna sond sätts på röntgen.
 • Vid misstänkt upphävd tarmpassage (ilius) eller annan mistanke på tarmpassage ska sondmatning ej ske.
 • Sondmatning/sättning ska starta efter läkares ordination samt ev. svar från röntgen.

Sätta Clini-feeding

Patienten

Sondläge i svalget

Sondläge

Val av placering av sondens ände beror på patientens tillstånd, vad som ska distribueras via sonden (mat, medicin…) och till viss del hur orolig patienten är.

 • Patient, där enbart födodistribution eller sväljningsproblematik ligger till grund för sonden, kan ha sondens ände placerad i ventrikeln (6-10F, 80cm sond).
  Denna sond kan då sättas på vårdavdelning, vårdboende, mm. och behöver oftast inte kontrolleras med röntgen vad avser läge.
 • Om sondens ände avses ligga ut i duodenum/jejunom bör denna läggas på röntgen.
  Alternativ läggning på vårdavdelning bör röntgenkontrolleras efteråt vad avser läget.
 • Om det rör sig om ett byte av redan befintlig sond göres detta enklast över ny ledare ner i den gamla sonden vilken sedan dras ut. Detta underlättar såväl proceduren som för patienten.

Sätta Clini-feeding-sond

Sonden längd  för placering i ventrikeln mäts genom att mäta avståndet mellan näsa och öra plus öra och processus xiphoideus (bröstbenets nedre spets).
Det går även att mäta från nästippen till patientens navel (huvudet rakt fram).
När detta mätts märks sonden med t.ex. spritpenna eller tejp vid punkten för nässpetsen. Det är till denna markering sonden sedan ska föras in.

Vid svåra förhållanden där proceduren starkt påverkar patienten eller vid anatomiska eller patologiskt svåra förhållanden (strikturer, hernia, etc.) kan man gå före med en [angiokateter och ledare] (2,9Mb) för att sedan föra ner sonden över den preplacerade ledaren.

Ledare bör smörjas in med silikon eller liknande innan den förs ner i sond/kateter. Många sonders material ger ofta en kraftigt ökad friktion av ledaren i sonden. Det kan därför vara svårt att senare föra på resp. dra ut ledare om den inte smörjes in före.

 

Om sonden ska läggas ut i duodenum

Om sonden ska läggas ut i tarmen bör detta göras på röntgen.
Detta för att dels få bekräftelse på läge samt att det är svårt att få sonden ut i tarmslyngan utan röntgengenomlysning.

 

Vad kan gå fel

 • Sonden går ner i trachea eller bronkträdet.
  • medvetande pat. klöks då oftast våldsamt.
  • böj ledaren något och vinkla sonden mot esophagus bakre vägg vid passagenen av epiglottis under genomlysning.
 • [ Trång esophagus ], [ hernia ], strikturerad. etc.
  • [angiokateter] kan övervägas. Placera därigenom ledare (Obs! 200-260cm) som sedan sonden kan löpa över. [video] (2,9Mb).
  • om pat. har [ stent ] i esophagus eller duodenum bör man passera denna med själva sonden som då inte riskerar att ev. gå igenom stentmaskor eller utom stentet. Därefter kan man byta till angioledare/-kateter om sådan fortfarande behövs.
  • vid väldigt trånga förhållanden, där sonden viker av om ledare löper ut via sidohål, kan sondens ände klippas av så att ledaren kan löpa rakt fram igenom sondens spets.
 • Sonden ligger [snurrad] i svalget eller matstrupen.
  • kontrollera patientens munhåla samt sondens längd utanför pat.
  • backa sonden utan ledare i samt utan att ev. ”tappa läget” av sonden i ventrikeln/duodenum .
  • om sonden backar upp vid manipulation bör ledare användas i sonden för stabilisera och föra sonden på plats igen.
 • Svårt att spruta ner vätska i sonden.
  • sonden ligger vikt i svalg eller magsäck.
  • om man använder en [ lång sond ] (100-120cm)  finns större risk för veck på sonden i ventrikeln, med  upphävd funktion som följd, då sidohålen ligger distalt om ev. veck.

Relaterade undersökningar

121128

Om Clini-feeding

Om Clini-feeding-sond (Compat Soft, mfl.)

Compa soft sond (Clini-feeding)

Compat Soft

Sonden är en enkel nasogastrisk sond för enteral nutrition.
Sonden är av polyuretan och har en livslängd på ca. 30 dagar.
Med Compat Soft sonden följer en ledare.
Det finns andra märken av typ Clini-feeding sonder (Unomedic, Vygon, mfl.) där ev. ledare inte följer med i förpackningen.

Denna sond kan vid okomplicerade fall med stor säkerhet även anläggas på vårdavdelning om placering är i ventrikeln.
Denna kan då kontrolleras efteråt genom aspiration av maginnehåll eller genom att spruta ner luft genom sonden och askulterar ”luftljud/bubblor” i ventrikeln.
Vid nyopererad esophagus eller ventrikel, [ förträngningar ] i esophagus, flera egna ”misslyckad” försök, stort [ hiatushernia ], mm. bör denna sond sättas med röntgengenomlysning.
Vid sårig eller risk för perforation av esophagus bör sonden sättas med hjälp av endoskopi!

Varför på röntgen

Med röntgengenomlysning minskar risken för felplacering samt sondnedlägg i trachea och huvudbronk vilket upplevs mycket obehagligt för patienten.
OM sondmat ges med sonden felplacerad ner i trachea kan detta ge livshotande tillstånd för patienten.
Sonden kan även med genomlysning placeras med spetsen en bra bit ut i tunntarmen (jejunum) för en mer precis nutriering av patienten. Då sonden ligger ut i tunntarmen minskar man även risken för regurgitation om ventrikeln fylls upp med sondmat vid försämrad eller upphävd passage till tolvfingertarmen (striktur, paretisk cardia, etc.).
Med sonden placerad ut i tunntarmen får man även ett stabilare läge av sonden som medvetet kan justeras bakåt eller oavsiktligt backas 15-20 cm utan att sonden behöver ”sättas om”.

Om sondspetsen placeras distalt om pylorus bör infusionspump användas vid sondmatningen samt ha sänkt matningshastighet.

Viktigt inför undersökningen

 • Har patienten en befintlig sond (oavsett typ/modell) avlägsna inte denna då den kan underlätta vid placeringen av ny sond.
 • Det är viktigt att tänka på var sondmaten ska deponeras och om ev. medicinering (krossad tablett) ska distribueras via sonden.
 • Normalt är en placering av sonden ut i duodenum att föredra om patienten är medvetandesänkt och kräver kontinuerlig nutriering.
  • Eventuell regurgitation och illamående kan då normalt unvikas.
  • Denna placering av sonden göres då lämpligast på röntgen.
 • Vakna eller uppegående patienter klarar sig normalt med sondläget i ventrikeln. Denna sond kan då sättas på vårdavdelningen.
 • Vid misstänkt upphävd tarmpassage (ilius) eller annan mistanke på tarmpassage ska sondmatning ej ske.
 • Sondmatning/sättning ska starta efter läkares ordination.

Val av sondstorlek

Dessa sonder finns i storlekarna 5, 7, 8 och 10F. Beroende på patient samt vad som man avser spruta genom sonden väljs storlek.
Sonden finns även i olika längder 50, 80, 100, 120cm. Val av längd beror på patientstorlek, om sonden enbart ska läggas till ventrikeln eller om den ska ligga ut i tunntarmen.

 • Om sonden ska användas enbart för nutrition och vätska kan man använda alla storlekar.
 • Om man avser att även medicinera patienten med krossad och pulveriserad medicin bör 10F sond sättas.
  • Om medicineringen sker frekvent med krossad medicin bör man överväga att kapa [toppen på sonden] där det annars kan uppstå [stopp].
  • Var observant på hur och var medicinering tas upp. Normalt tas medicinernas verksamma ämnen upp i blodet via tarmslemhinnan. Vissa mediciner tas upp redan i ventrikeln tex. acetylsalicylsyra.
  • Kontrollera om medicin i tablettform kan ersättas med liknande preparat i mixturform.
 • Om sonden enbart ska läggas ner i venrikeln räcker 50-80cm.
  • Patientens födopassage till tarmen från ventrikeln kan då ej påverkas.
  • Vid passagehinder eller annan fördröjning kan patienten erhålla för mycket sondmat som då ev. ger illamående och regurgitation.
 • Om sondens ände avses läggas ut i tunntarmen (duodenum-/jejunum) ska sonden vara 120cm.
  • Nutrieringen kan volymbestämmas med mer precision då sondmatens passage genom ventrikeln inte är involverad.
  • Patienten slipper ev. regurgitation och illamående då ingen föda ansamlas i ventrikeln.
  • Om sonden senare ändå önskas ha placering i ventrikeln är denna då enkel att manuellt utan röntgen backa till önskad läge.

 

UA-11228927-2