Metod för röntgen av lungorna

 Jag vill veta vilka Röntgenundersökningar lämpar sig bäst och ger bäst svar och resultat och kan bäst påvisa förändringar eller skador vid dessa här angivna problem :

Astma, allergisk alveolit, inflammation i lungblåsorna och bronkiolerna, skador på lungblåsorna / alveolerna, förtjockade vägar i alveolerna, förtjockt luftvägsslemhinna och ärr på luftvägsslemhinnor, ärrbildning och förtjockning i lungorna, ärrbildning på lungvävnad, förtjockning av lungsäcken, lungsäcks inflammation, lungfibros, lungemboli, lunginfektion, luftrörsinflammation, pneumoni, pneumothorax, emfysem, bronkiektasier, mesoteliom.

Finns kanske en och samma metod att använda att se alla dessa problem vid en och samma röntgen tillfälle , eller det är olika metoder som är bäst lämpade att påvisa dessa problem.

 Den enda enskilda radiologiska metod/teknik som täcker in stora flertalet av dessa frågeställningar är datortomografi (CT/”skiktröntgen”). En diagnos erhålles dock oftast av en kombination av utredningsmetoder.

Man får dock aldrig en remiss med så många frågeställningar.  Alla röntgenundersökningar ska ha föregåtts av kliniska undersökningar då det går att ställa flertalet diagnoser enbart utifrån kriterier den kliniska undersökningen ger (astma, lunginflammation, luftrörsinflammation, mfl.). Beroende kliniken som baseras på sjukhistoria, symtom, blodprover, askultation, tidigare tester som spirometri på lungkapacitet, bronkoskopi, mm. brukar frågeställningarna, då röntgen kan anses behövas, vara begränsad till 2-3 stycken.

En konventionell lungröntgen är en enkel och snabbt genomförd undersökning som ställer flertalet av dessa diagnoser. Denna röntgen brukar därför vara starten för de flesta  lungundersökningar. Bilderna från denna undersökning är mycket bra och ger en överskådlig bild över lungfälten, hjärta, revben, bronker och blodkärlen. Frågeställningar om inflammation, pleurit (lungsäcksinflammation, vätska), hjärtinkompensation, pneumothorax, revbensfraktur, mm. kan oftast då besvaras.
Om denna lungröntgen visar normala förhållanden brukar detta räcka såvidar det inte finns mycket starka misstankar på patologi utifrån de kliniska proverna för fortsatt utredning.

CT-thorax kan kompletterar en konventionell lungröntgen om man önskar mer utredning eller uppföljning av patologi eller det finns oklara fynd (malignitet, metastaser, lungfibros, orsaker till pleural f). CT som förstaval gäller vid frågeställning om bla. lungemboli (blodpropp), traumaskador, hemothorax, etc.
På grund av högre röntgenbestrålning, tidskrävande och en trolig tillförsel av kontrastmedel till blodet är CT inte generell undersökningsmetod av lungorna trots sin beträfflighet och den oftast mycket goda diagnostik man kan erhålla.

Men oavsett frågeställning  och röntgenmetod så rapporteras alla patologiska eller avvikande fynd av intresse som ses på bilderna.

 K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Många bilder av lungorna på barn

Jag har en fråga om efter hur många år man kan få problem om man fick mycket strålning, jag är mycket oroligt till mitt barn. Jag har en dotter hon är 14 år gammal, när hon var en månad gammal hon fick ta många röntgen bilder från hennes lungor för att hennes läkare var misstänk. Hon drack radioaktivit torium, det var en vitt flytande vätska kanske 10 eller 12 röntgen bilder. Nu hon har ingen problem men jag är hela tiden orolig. Jag vill veta efter hur många år kan man få problem eller inte?

I samband med röntgenundersökning drack ditt barn en vit vätska. Denna vätska var troligen ett så kallat kontrastmedel som används för att lättare kunna se sjukliga förändringar vid röntgenundersökningar. Detta kontrastmedel innehåller barium och det är inte radioaktivt. Kontrastmedel med barium är ofarligt. Risken med de 10 eller 12 röntgenbilderna är väldigt liten. Det finns ingen anledning att vara orolig.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Skillnaden mellan CT och ultraljud

Jag undrar vilka organ man ser på CT Thorax och CT övre buk med kontrast? Vilken information kan ett ultraljud buk ge som inte ett CT kan ge av bukorganen?

Med CT (datortomografi) ses i stort alla organ inom det undersökta området relativt bra. Beroende på frågeställning och patientens tillstånd tillför man sedan ev. kontrastmedel till blodet.
Kontrast gör att blodkärlsrika organ eller processer laddar upp vilket då bättre kontrastera mot de omgivande strukturerna. Denna kontrasttillförsel optimeras mot vilken misstänt patologi man avser finna med denna undersökning. Dvs. vid en misstänkt patologisk process i tex. levern påbörjas bildtagningen ca. 80 sekunder efter kontrasttillförseln. Detta för att levern ska hinna ”fylla” sig med kontrastmedel. Om det däremot finns misstankar om patologi i kärlförsörjning till ett organ startar bildtagningen mycket snabbare då det ska finnas optimalt med kontrast i blodkärlet till ett organ… inte i organet.
Sedan granskas bilderna för att se om något onormalt, som inte ska finnas där, ”laddar upp” med kontrast.

Ultraljud är mer en dynamisk undersökning. Där CT’n tar statiska bilder, dvs. avbilda ett organ vid en enskild tidpunkt, där kan man med ultraljud följa ett organ visuellt över längre tid (dynamiskt). Så när man tex. ger kontrast vid en ultraljudsundersökning så ser man hur ett specifikt organ ”laddar upp” sig med kontrast. Likaså ses tex. ett pågående flöde inom en gallväg eller blodkärl. Denna dynamiska undersökning går inte med CT idag.
Ultraljudet begränsas dock av benstrukturer som döljer organ (bla. hjärnan). Lungvävnad är inte heller lämplig för undersökning med ultraljud då detta organ till största delen består av luft.
Beroende på frågeställningen bestäms således med vilken metod en undersökning ska göras. Sedan ger en ultraljudsundersökning ingen röntgenbestrålning.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

HRCT högupplöst CT

Jag gjorde idag en ct av bröstkorg pga att jag får återupprepade infektioner i luftrören plus känner som om det sitter något i halsen. Efter jag legat med händerna ovanför huvudet på rygg ville dom att jag skulle ligga på mage och ta bilder…..kompletterande sa de.
Betyder det att de hittat något eller är det vanligt att man tar bilder från båda håll vid en sådan här undersökning?

HRCT bildtagning i bukläge
HRCT bukläge

Du har sannolikt genomgått en sk. HRCT-högupplöst skiktröntgen av lungorna. Man studerar då mycket små och tunna strukturer i lungvävnaden.
De delar av lungorna som är belägna nertill, dvs. åt ryggen till när man ligger på rygg, har ibland en tendens att ”packas ihop”. Genom att då ta bilder även i magläge så förvinner detta fenomen.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Mjukdelsförändring i lungan

Har nyss fått reda på att jag har en mjukdelsförändring utanför lungan genomvanlig lungröntgen. vad menas med det?

Det kan vara många olika saker, oftast ofarliga. Sannolikt kommer man att undersöka dig vidare för att utesluta elakartad sjukdom.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lungförändring på bild

Vad kan en förändring på ca 5 cm på vä lunga tyda på?

Detta kan våra radiologer inte svara på utan att se bilder.
Det finns en stor mängd olika sorters lungförändringar, humana eller mer otrevliga, som visar kan sig som som mer eller mindre täta förändringar eller stråk i lungvävnaden på röntgenbilderna.
Vid oklara förändringar eller vidare utredningar kompletterar man ofta utredningen med datortomografi (CT). Om typen av förändring fortfarande är oklar efter ev. CT kan då en biopsi (vävnadsprov via punktion) bli aktuell.
Om det här fyndet samt hur vidare utredning ser ut ska din egen läkare kunna svara bättre på.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Gravid och lungröntgen

Är gravid i vecka 5 och ska göra en lunrtg. Är detta skadligt för fostret?

Nej, det är inte farligt för fostret. Vid lungröntgen strålar man så pass långt ifrån fostret att din egen vävnad från lungorna ner till fostret fungerar som en skyddande strålskärm för fostret.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Vad betyder infiltrat

Vad menas: Basalt på vänster sida finns ett glest infiltrat.

Detta betyder att i vänster lungas nedersta delar (ner mot diafragmavalvet) finns en lättare förtjockning eller förtätning av lungvävnaden.
Detta kan utgöras av t.ex. allergisk reaktioner eller lättare inflamatoriska processer, mm. som ger denna förtätning på röntgenbilden.

Läs mer från en tidigare [svar].

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Hur ofta PET/CT

Jag har haft lungcancer vid ett par tillfällen och vid den senaste skiktröntgen så syntes en 4 mm förändring på ena lungan så jag ska genomgå en ny skiktröntgen. Jag har tidigare även gjort Pet/CT vid ett par tillfällen och kollat hela kroppen. Min fråga är om det räcker med Pet/CT eller det är en fördel att även göra en skiktröntgen för att kontrollera lungorna.
Till sist – hur ofta rekommenderas att man genomgår Pet/CT för att i god tid hitta eventuellt nya tumörer.

I en PET/CT-undersökning ingår en ”skiktröntgen” (CT). Så förutom ”vanlig” CT ingår även en PET-scanner i kombinationen PET/CT’n vilket då ger ett stort mervärde för samtidig diagnostisering samt lokalisation av maligna processer.
Kontrollintervallerna för PET/CT kan variera mellan tumörtyper.
Din behandlande onkolog ska kunna svara på det.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen helsingborgs lasarett

Vad ses vid MR-rygg

Jag undra vilka delar som ses vid en magnetröntgen på bröstryggen? Är det möjligt att få se en sådan röntgenbild? Kan man samtidigt se hur lungorna ser ut efter några års rökning?

En MR-undersökning av ryggraden visa i stort endast denna del. Här ingår kotorna, diskar, ryggmärgskanalen samt nervrötterna härifrån. Lungorna avbildas inte med någon som helst diagnostisk bildkvalitet.
För en ev. röntgenundersökning av lungorna göres initialt en konventionell röntgenundersökning. Dock något beroende på frågeställningen. Vid frågeställningar som t.ex. metastaser, proppar i lungkärlen, etc. göres däremot oftast en CT-undersökning initialt.
För att slippa ”bekymra sig” om detta är det bäst att sluta röka om man inte redan gjort så…

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024