Kontrastmedel och patologisk förändring

Kan man 100% avgöra om en tumör i lungan är elakartad genom att den lyser med kontrast medel? Kan godartade tumörer också lysa?

CT-lungor med kontrast tumör
CT-lungor med kontrast tumör

De flesta förtätningar i lungorna utgörs av inflammatoriska inslag, fibros, adenom, mm. Dessa förändringar laddas inte upp av kontrastmedel.
Om man ser en förändring i lungan som ”laddar upp” av kontrastmedel kan man konstatera att där finns en kärlrik förändring av något slag där det kan finnas en anledning att misstänka en patologisk malignitet som måste fortsätta utredas.
Kärlrika förändringar kan även utgöras av benigna, då oftast hemangiom, kärlmissbildningar (ej tumör) som man kan hitta lite varstans i kroppen. Benigna kärlmissbildningar eller benigna lungtumörer utgör en liten del (ca 2%) av alla ”lungtumörer”.

Många förändringar kan radiologen utifrån enbart CT-bilderna bedöma typ av förändring eller patologi genom dess lokalisation, form och utseende, hur den laddar upp med kontrastmedel, tagna blodprover samt med hänsyn till patientens anamnes. Är patienten över 50 år samt är/har varit rökare får man nog misstänka en malign förändring.

Primärtumör i lungan har ofta en spretig och ojämn form.
Mer vanligt förekommande är metastaser som spridit sig till lungorna från en primärtumör lokaliserad på annan plats i kroppen.
Metastaser är ofta kärlrika och laddar upp sig snabbt med kontrastmedel och har ofta en rundad och jämn form och kan vara solitär (enstaka) eller som multipla i olika storlekar.

Små oklara förändringar <5-6mm följs oftast upp med kontroll efter några månader såvida patienten inte har riskfaktorer som talar för en hög risk för malignitet.
Kan man inte utifrån CT-undersökningen klassificera en större >6mm specifik lungförändring måste man punktera förändringen och få ut en bit vävnad (biopsi) för att avgöra vilken typ av celler den främmande förändringen består av. Provtagningen kan även göras via bronkoskopi.
Vidare utredning av tumörutbredning göres med PET-CT samt ev. magnetkamera.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Se tidig emfysem på röntgen

Hur tidigt kan man se emfysem efter tex ett givet datum där olycka skett av farliga gaser!
Vilka regler gäller för den vården att upptäcka emfysem i tid!!

Definitionen av emfysem är stora luftblåsor som skapats av att väggarna runt lungblåsorna (alveroler) destruerats och skapat en större hålighet. Den totala ytan i lungorna som tar upp syre minskas på på sätt.
Emfysemhåligheterna kan ha en storlek från mindre än 1cm till några centimeter samt att involvera större delen av bröstkorgen.
Mycket stora emfysemhåligheter som upptar en större del av thorax kan på vanlig konventionell lungröntgen förväxlas med en pneumothorax.

På en vanlig lungröntgen ses emfysemblåsor först när de vuxit i storlek som är i ett senare skede av sjukdomen. En lindrig emfysem med små emfysemblåsor vara svår att se där man istället kan vägledas av bristen på distala små lungartärer ute i perifer lungvävnad med en samtida storleksökning av kärlen kring lunghilus. Andra tecken i den konventionella lungbilden som kan misstänkliggöra KOL och emfysem är uträtade diafragmavalv och ofta ett litet och smalt hjärta på sidobilden.

Datortomografi (CT) är den metod som har bäst sensibilitet för diagnostik av mindre emfysemblåsor i ett tidigare stadie men används inte generellt för diagnostik av detta då tillgängligheten till CT i allmänhet är begränsad.
CT kan dock bara konstatera att emfysem finns men inte avgöra hur stor del av lungorna som är drabbad.

KOL och emfysem ställs initialt genom kliniska symtom, spirometri och ev. en konventionell lungröntgen där man ev. kan bekräfta diagnosen.
Vid oklar klinisk diagnos eller oklara fynd (differentialdiagnostik) med en konventionell lungröntgen kan en CT göras för diagnostik samt att kartlägga blåsornas utbredning.

Det finns idag ingen screening-program för KOL så som det finns för bröstcancer (mammografi), livmoderhalscancer, prostatacancer (PSA-prov), tjock- och ändtarmscancer och aortabråck på män. Det är därför upp till varje person att uppsöka sjukvården på eget bevåg om man misstänker sjukdom eller har symtom från lungor och luftvägar som indikerar en utredning.

Idag pågår studier med bla. magnetkamera (MR) för utredning av emfysemblåsor där man kan avgöra deras totala volym och därmed påverka på lungfunktionen.
Det finns även studier där patienten andas in ett ämne där man vid utandningen kan mäta hur mycket av ämnet som stannar kvar i lungorna och därmed kan man beräkna förekomsten av även små emfysemblåsor.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Röntga lungorna ofta

Hur ofta kan man göra lungröntgen? Behöver man oroa sig över cancer från lungröntgen? Har behövt röntga mig flertalet ggr senaste tiden, hur hög risk är det att jag får cancer av detta?

Den individuella risken att drabbas av strålningsinducerad cancer är liten.
Visst erhåller patienten en högre sammanlagd organdos vid upprepade röntgenundersökningar. Det finns ju dock en orsak till att du behöver dessa återkommande röntgen-undersökningarna av lungorna.
Man ska alltid bedöma risker vs. nytta av en röntgenundersökning. Alternativet om man inte genomgår en röntgenundersökning, som är berättigad eller krävs för kontroll av effekten efter behandling, kan bli svår ohälsa.

Om man kan påvisa att ett organ skadats av ett stort antal röntgen-undersökningar visar sig denna stokastiska skada först efter 20-30 år. Sedan vet man inte om en framtida organskada (cancer) är strålningsinducerad (röntgen) eller man ändå hade fått denna cancer av en stor mängd andra fysiologiska/biologiska orsaker.

KT. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Lungemboli och gravid

Jag är gravid i vecka 12, fick igår röntga mig för misstanke för propp i lungan. Hur farligt kan detta vara? Hade ej propp men har svårt att andas samt hjärtklappningar vid bara stående läge.

Blodproppar i lungorna (lungembolier) som ger andningspåverkan kan vara livshotande.
Mindre proppar i lungorna under graviditeten är inte helt ovanligt men förekommer mestadels under senare delen av graviditeten.
Orsaken till detta är ett stort foster och livmoder som utövar ett tryck mot venösa blodkärl som kommer från vänster ben (v. iliaca comunis). Detta venösa blodkärl ligger anatomiskt över höger bäckenartären (a.iliaca comunis) som då kläms åt av att fostret trycker mot denna ven. Det kan då bildas tromber (proppar) i denna ven då blodflödet stagnerar som kan lossna (emboli) och flyta med blodet till lungorna där de fastnar.

För att undersöka förekomst av lungembolier görs oftast en datortomografi CT-lungor med kontrast . Vid denna röntgenundersökning anpassas bildtagningen för att undvika att bestråla fostret.

Varför du får hjärtklappning under så tidig graviditet vet vi inte men ta upp detta med din egen doktor. Hjärtat kan bli ansträngt under senare delen av en graviditet.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

2017-03-12

Komplettering av lungröntgen

FrågaJag har gjort en lungröntgen. Fick nu svar att läkarna  vill komplettera med en datortomografi. Varför? Blev nu orolig!

Konventionell röntgen
Konventionell röntgen

SvarRöntgen av lungorna (pulmones) är den vanligaste undersökningen på röntgenavdelningen.
En vanlig konventionell lungröntgen ger väldigt bra och överskådliga bilder av lungorna och hjärtats kondition. Denna ”enkla” och snabba metod används således  ofta initialt vid oklara utredningar där man finner kliniska fynd från lungorna.

Om man på den vanliga konventionella röntgenbilden ser något som inte kan förklaras leder detta oftast till en kompletterande bildtagning/undersökning. Det kan vara normala fynd med avvikande utseende.

Det kan även vara strukturer i bilden som utgörs av tex. fibrösa stråk, avvikande anatomi, lungkärl, infektion, mm.
Denna kompletterande undersökning kan då antingen göras med samma teknik (andra projektioner) eller med annan teknik som lämpar sig bra för aktuellt organ.

CT-thorax
CT-thorax

Datortomografi (CT) är en mycket bra metod för att avbilda hela bröstkorgen (thorax) med dess olika delar så som lungvävnad, blodkärl, bronker, diafragma, matstrupe, mm. Man kan mycket väl göra en datortomografi (CT) som initial undersökningsmetod istället för den konventionella metoden.
Vilken metod man väljer för att undersöka lungorna med beror mycket på remittentens (din doktor) val samt, och framför allt, frågeställningen. Dvs. vilken patologi man misstänker baserad på de kliniskt fynden (symtom, blodprover, askultation. mm.) och hur man bäst avbildar denna ev. patologi.

Att alla undersökningar av lungorna inte från första början görs med datortomografi beror bla. på att det idag varken finns tidsutrymme eller tillräckligt antal CT-maskiner för detta. Röntgen av lungorna är en av de vanligaste undersökningen på en röntgenavdelning idag.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Lång väntan för HRCT

Hur lång tid tar en HRCT högupplöst CT att utföra?
Hur många patienter per dag kan klaras av?
Skall väntetiden för röntgen behöva uppgå till 6 månader?

Undersökning av lungorna med HRCT göres med de normalt förekommande datortomograferna man har att tillgå på en röntgenavdelning.
Detta betyder att dessa HRCT undersökningar, som är kompletterande utredningar, ska samsas med alla andra CT-undersökningar vilket även inkluderar alla akuta undersökningar.
Kapaciteten för datortomografi-undersökningar har sedan länge slagit i taket på landets röntgenavdelningar då så mycket mer diagnostik ställs idag med vägledning av CT.

Tid för en CT bokas efter prioritering av radiolog. Generellt beroende på indikation och frågeställning från remitterande läkare beslutas när en dylik undersökning kan göras. Akuta undersökningar och cancerfrågeställningar prioriteras alltid högt.

Det är inte tillfredställande som patient att behöva vänta flera månader på en undersökning. Alternativt kan vara att man förhör sig för på mindre sjukhus inom rimligt avstånd dit den egna doktorn då skickar en remiss.

En HRCT undersökning av lungorna tar ca. 10 minuter…

K. T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

KOL med CT eller MR

FrågaKan man med magnetröntgen tidigare se tecken på KOL än med datortomografi?

SvarDatortomografi (CT) är klart bästa metoden att diagnostisera lungsjukdommar som KOL. Man ser lungvävnaden, med emfysemblåsor som är en del av bilden vid sjukdomen KOL, bäst med CT.

CT klarar även av att ta väldigt skarpa bilder trots patienten ev. inte klarar att hålla andan de 5-7 sekunder biltagningen tar.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Barn och tjocktarmsröntgen

FrågaJag fick åka in till sjukhuset med min 5,5 årige son för han hade så himla ont i magen. Smärtan kom i attacker med väldigt ont och sedan i stort sett symptomfri. Väl där så fick han klyx ifall han skulle vara förstoppad och sedan fick vi stanna kvar några timmar för observation och hemgång om inget annat hände. Efter ett tag så började han få ont igen och hade detta ett par timmar.
Då skulle vi göra en tjocktarmsröntgen för att utesluta invagination av tarmen. Detta gjordes men detta var det inte heller.

Nu kommer min fråga angående tjocktarmsröntgnen med kontrast och genomlysningen som han gjorde. Det gjordes även en lungröntgen för att utesluta lunginflammation.
Jag är jätteorolig för strålning som han utsattes för i onödan. Det är det enda jag tänker på nu, jämt och ständigt.
Kommer han att få cancer eller leukemi i framtiden? Hur orolig ska jag vara, hur farligt är det egentligen?

SvarDe undersökningar som din son har varit med om motsvarar ett eller två års naturlig bakgrundsstrålning. Den naturliga bakgrundsstrålningen som vi alla utsätts för är så låg att vi aldrig oroar oss för den. Du behöver inte oroa dig för din sons röntgenundersökningar.

Jag håller inte dig då du skriver att din son utsattes för strålning i onödan. Tack vare röntgenundersökningar kunde läkarna utesluta allvarliga sjukdomstillstånd. Undersökningarna gjordes alltså inte i onödan.

Svarat avM. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Se KOL på röntgen

FrågaKan man se på rtg om man har kol?

SvarVid lindrig KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) kan en konventionell lungbild se normal ut. KOL  kan i senare skede anas på konventionella lungröntgenbilder genom typiska avplanade diafragmavalv samt vid förekomst av emfysem där lungblåsorna (alveoler) smält ihop till större blåsor. Datortomografi (CT) är däremot mycket bra på att diagnostisera mindre emfysemblåsor även i ett tidigt skede av KOL som inte ses med den konventionella röntgenmetoden.

Detta tillsammans med de kliniska symtomen samt spirometri (lungfunktionstest), som alltid ingår i utredningen ställer diagnosen KOL.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Diafragmans rörelse vid röntgen

Kan man göra ett röntgentest för att se hur diafragman rör sig under utandning?

Det är en enkel röntgen där man med sk. röntgengenomlysning kan bedömma hur diafragman rör sig. Hos kallas denna undersökning för ”pendling”.
Normalt ska de båda diafragmavalven röra sig lika. De tillfällena då vi gör denna undersökning är oftast vid misstänkt felsväljning där en sk. främmande kropp (matbit, leksak, etc.) ev. hamnat i någondera bronkgren. Oftast hamnar den då i höger bronkträd då denna rent anatomiskt fortsätter mer rakt ner. Vänster huvudbronk viker mer av.
Även vid tex. lungatelektaser där lungblåsorna pga. otillräckligt utrymme, bla. av vätska, trycks ihop kan man med denna genomlysning se de mediala delarna av lungorna ev. röra sig i sidled (mediastinal pendling).

Denna ev. obstruktion (stopp) av lufttillförsel till delar av lungorna kan ge allvarlig lungkollaps som starkt kan påverka syreupptaget i lungorna.

K.T.rtgssk
Röntgen Helsingborg

 

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024