Cervixcancer som bifynd

Undrar bara kort och gott om man ser livmoderhalscancer och äggstockscancer på ct buk med intravenös kontrastvätska? Egentligen är frågeställningen endast lever/ blindtarm men kollar ändå röntgenläkaren alla andra organ?

Vid ett tidigt stadie av livmoderhalscancer (cervixcancer) då det egentligen är enbart celförändringar och inte invasiv växt i omgivande mjukdelar ses detta troligen inte med varken CT eller MR oavsett kontrastmedel då minsta storleken på synbar diagnostikbar förändring brukar ligga på ≥1cm. Magnetkamera och transvaginalt ultraljud är de diagnostiska metoderna som normalt lämpar sig bäst vid en inledande utredning.
MR klarar ofta bättre av att diagnostisera mindre tumörengagemang till omgivande organ än vad CT klarar.

Äggstockscancer (ovarialcancer) ses oftast med CT då denna form av cancer oftast ger symtom först när tumören växt till sig varför utredningen startar i ett relativt sent skede.
Vad gäller ovarialcancer ställs denna diagnos i de tidigare stadierna genom blodprov av cancermarkörer för denna typ av cancer samt invaginalt ultraljud.

Patienterna med dessa cancerformer får oftast genomgå en CT thorax/buk med intravenös kontrastmedel för att dels visualisera tumörutbredning lokalt men även kontroll av ev. fjärrmetastaser från tumören.

Vid granskning efter bilddiagnostik med CT och MR synas alla organ som ses på bilderna. Mest uppmärksamhet ägnas de organ som ingår i frågeställningen från  remitterande läkare. Med tanke på den stora mängd bilder som produceras vid en CT-undersökning detaljstuderas inte varje enskild bild vilket det inte finns kapacitet för. Därför är det viktigt med en klinisk väl framställd indikation och frågeställning från remitterande läkare. Dvs. din doktor.

KT. rtgssk.
Röntgen Helsingborg

Strålskada från 70-talet

I mitten av 70-talet röntgades jag, 5 år gammal, då jag födde med Perthes sjukdom vilken jag senare opererades för.
Idag kämpar jag och min man för att få barn. Vi har gjort flera IVF-behandlingar utan resultat. Ingen i min familj har några fertilitetsproblem och själv har jag inte använt preventivmedel sedan 20-års ålder. Både jag och min man har utretts, vi är båda ”normala” enligt denna utredning.
Min fråga är nu, den röntgen som användes på 70-talet (och som riktades mot ljumskarna på mig och med säkerhet ”träffade” bla. äggstockarna), kan den ha skadat mina ägg?

Dina svårigheter med att bli gravid har inget att göra med tidigare röntgenundersökningar. Den bestrålning som du utsattes för under 70-talet är allt för liten för att kunna skada dina ägg. Även om du hade röntgenundersökts 100 gånger är påverkan på fertiliteten försumbar.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Datortomografi med risk för ägg

 Jag har gjort 5 st CT buk inom en 6 veckors period pga komplikationer efter en operation.
Finns det risk för strålskador? Hur hög dos utsätts man för vid en CT buk? Kan äggen i äggstockarna bli förstörda så man får barn med missbildningar?

 Stråldosen vid en CT buk är ungefär 10 mSv. Detta motsvarar två till tre års naturlig bakgrundsstrålning. Någon risk för akuta strålskador finns inte, därtill är stråldosen allt för låg. Den risk som finns är en något liten ökad risk för cancersjukdomar senare i livet. Det finns väldigt många olika faktorer som påverkar risken för cancer, varav strålning är en faktor.
Jämfört med rökning motsvarar en CT buk ungefär samma risk som en rökare utsätter sig för under två veckors rökning. Dina fem undersökningar är ungefär lika riskfyllt som att röka under två till tre månader.

Om du gör fem CT-undersökningar utspritt på sex veckor eller utspritt på sex år har ingen betydelse sett till strålningsrisk. Man anser i bägge fallen att bestrålningen sker med så kallad låg dosrat, och därmed är riskökningen lika. Den stråldos som dina ägg/äggstockar har utsatts för är trots allt ganska begränsad. Det finns därmed ingen risk att dina framtida barn påverkas negativt av bestrålningen.
Förr trodde man att det fanns risker om äggen blev bestrålade, men idag anser man att låga till måttliga stråldoser helt saknar betydelse för avkomman. Din fertilitet påverkas heller inte av bestrålningen.

 M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Intravaginalt ultraljud

Min fråga är om man kan missa en äggstockscysta på vaginalt Ultraljud?

Dessa undersökningar göres normalt på en gynekologisk mottagning eller avdelning.
Denna undersökning göres med en  ultraljudtransducer (sändare och mottagare) monterad längst ut på en mjuk ”stav”. Denne föres in i livmodern via slidan.
Om äggstockarna rent anatomiskt ligger väldigt högt upp i buken kan det vara svårt att få bra överblick och bilder av dessa med denna intravaginala metod.
Ultraljud generellt är dock en undersökningsmetod som ställer krav på utövaren. Således beror möjligheterna för en bra undersökning/bilder mycket på utövarens profession oavsett anatomi, etc.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Strålning inför graviditet

Fråga Jag ska röntga höger höft samt ländrygg denna vecka; samtidigt så försöker vi att bli gravida. Bör man vänta med att försöka bli gravid och i så fall hur länge? Kan oocyterna få kromosomskada pga strålningen? (I så fall måste man väl vänta minst 3 månader så att eventuella skadade oocyter hinner genomgå ogenes och stötas ut?)

Svar Du bör vänta med att bli gravid tills efter röntgenundersökningarna. Normalt görs varken ländryggs- eller höft-röntgen på gravida patienter, såvida det inte finns starka medicinska skäl till att göra undersökningarna. Detta därför att det finns en liten risk med att fostret kan påverkas negativt av röntgenstrålningen.

Du bör tala om för röntgenpersonalen att du planerar att bli gravid. Bäst är att ringa innan undersökningen, se telefonnummer på kallelsen.

När utredningen om dina besvär med höft/rygg är klar, dvs inga fler röntgenundersökningar är inplanerade, så behöver du inte vänta någon tid alls. Det finns inget som tyder på att ett foster/barn tar skada av att dina ägg har blivit bestrålade i samband med röntgenundersökningar. Däremot finns det viss forskning som tyder på att kvinnor som genomgått strålbehandling (tusen gånger högre stråldos till äggen) bör vänta minst i två månader efter bestrålningen innan de planerar att bli gravida.

Svarat av M.O., sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

MR äggstockar

icon_mini_faq Påverkas äggstockarna av magnetröntgen? Finns det några risker med undersökningen?

icon_mini_register Inga organ påverkas av magnetfältet i en MR-kamera vad man vet idag. Detta då ingen röntgenstrålning användes vid undersökningen.

icon_mini_profile C-G. S., överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024