Om Fråga Röntgendoktorn

Vi svara just nu inte på några frågor.

Du finner troligen en liknande fråga som är ställda tidigare.
Använd vår sökfunktion för detta.

Om vår rådgivning

Som patient har man alltid en mängd frågor som inte blir besvarade. Detta beror ofta på att man inte har någon som kan svara på de frågor man har eller att man inte vågar framställa sin fråga till sin doktor.
Ofta ställer man inte en fråga som man själv tror låter konstig eller banal. Det kan dock vara just svaret på denna fråga som får en patient att känna sig lugn och säker.

Det finns inga dumma frågor bara svåra svar!

  • Dock… så ställer vi inga diagnoser under denna rådgivningsspalt!
    Detta då man enbart genom ”brevkontakt” aldrig kan få den kliniska överblick som krävs för att delge ett vettigt och säkert svar.
  • Frågan ska kunna relateras till verksamheten inom röntgen.
  • Vi ber dig ej skriva ner personifierade utdrag ur journal-anteckningar eller liknande anteckningar som i orätta händer kan vara stötande eller kränkande för dig själv eller annan part.
  • I de fall en fråga ej anses relevant för rådgivning eller en kommentar inte anses tillföra något värde till en fråga tar vi oss rätten att inte publicera detta inlägg.
  • Observera att vi inte kan sköta korrespondens med rådgivning genom annat media än via denna webbplats.

Svar eller information från oss ska ej användas som anledning eller krav för någon speciell undersökning eller behandling som ej förespråkas eller rekommenderas av den egna läkaren.
Sidorna här ska generellt enbart ses som kunskapsinhämtning i ämnet röntgen.

Har du besvär eller symtom som kan bero på sjukliga, för dig okända faktorer, skall du följaktligen söka egen läkare!

 

Varför fråga?

Det är viktigt att man som patient får svar på alla sina funderingar och frågor.
Dels för det egna välbefinnandets skull men också då man med ledning av frågor och svar, man inte förstår, får en bättre möjlighet att sätta sig in i sin egen situation.

Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen har man som patient rätt att få begriplig information från vårdgivare.
Man har rätt att ställa krav på bra information.

Hälso- och sjukvårdslagen säger:

”2 b § Patienten ska ges individuellt anpassad information om
sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård
och behandling som finns.”

Detta är ofta inte en realitet vid flertalet vårdkontakter.
Det är inte ovanligt inom sjukvården att information ter sig helt obegriplig för gemene man. Denna information kan då bestå av svårtolkade formuleringar och ord för en lekman vilket flertalet patienter får anses vara.
Det kan vara svårt att ta till sig ny och mycket information som delges vid ett ofta kortvarigt besök hos sin doktor eller annan vårdpersonal. Patienten får inte den insikt i kommande undersökning eller behandling som krävs för att få en insikt i sin egen situation och sjukdom.

Frågor man kommer på i efterhand kan kännas svåra att då få besvarade via de kanaler man normalt har att tillgå. Många delar i vårdkedjan är ofta multikomplex där flertalet aktörer enbart har kunskap inom sitt eget gebit och profession om än mycket bra sådana kunskaper. Oftast vet en specifik vårdprofession inte vad den andra professionen gör i vårdkedjan som patienten ska igenom med sin sjukdom.

Om din fråga

Dammsugare som fastnat i magnetfältet från en MRDet område vi besvarar frågor på är givetvis inom röntgen.
Röntgen är dock ett väldigt stort och brett område där mycket av ”sjukvården passerar” då en stor del av den medicinska diagnostiken och vidare utredningar bygger på en genomgången röntgenundersökning. Detta betyder således att många medicinska frågor trots allt berör oss på röntgen.

Vi läser vi alla frågor, kommentarer och meddelanden som skickas till oss. Vår målsättning är att svara på frågor som vi inte har fått tidigare. Dvs. vi försöker enbart att svara på frågor som tidigare inte finns besvarade. Har du en fråga så sök i vår spalt och se om liknande frågor ställts tidigare innan du skickar in din fråga till oss.
Vi kan inte garantera ett publicerat svar eller när svar ges. Vår målsättning är att hantera frågan inom rimlig tid.

 Alla frågor samt andra meddelande som skickas till oss är vi enligt Hälso- och sjukvårdslagen skyldiga att arkivera. Då den som ställer en fråga här inte har skyldighet att ange vare sig sitt namn eller annan identifikation ska denna arkivering ej liknas vid den journalföring som är lagstadgad inom sjukvården. Vi kan således ej koppla frågor och meddelande, som skickats oss härigenom, med säkerhet till någon specifik person då vi  inte begär ID-handling eller annan registrering vid användandet av denna rådgivning.
Att uppge något namn är helt frivilligt.

Svaren

Svar på frågor i denna frågespalt kan involvera personal från olika personalkategorier inom röntgen (radiolog, röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker, tekniker, mfl.).

Svar lämnas, på ett förhoppningsvis enkelt språkbruk, som är förståeligt för gemene man. Svar här ska ses som enklare förklaring för den fråga man som patient inte har förstått vid sin kontakt med vården.

Vi tar oss friheten att modifiera text som innehåller felaktigheter, stavfel, mm.

Frågor du ställer här lyder under sekretesslagen (läs nedan) och ska av oss behandlas med integritet. Vi skriver aldrig ut uppgifter som särpräglar en persons identitet.
Vi avpersonifierar därför all text för att med härledning av fråga och svar ingen identifikation av någon enskild person ska kunna ske av annan ovidkommande part.

Om Googles översättning

Vi använder oss av tjänsten automatisk översättning från Google Translate på dessa sidor.
Denna tjänst översätter den svenska texten häri till ett stort antal utländska språk. Då denna översättning sker per automatik kan vi ej påverka hur den häri svenska texten tolkas och därefter översätts till det valda språket. Det förekommer därför alltid några fel i översättningen både vad gäller ordval samt meningsbyggnad. Vi tror dock att dessa fel kan förbises vid läsningen av den översatta texten av person med full förståelse för det översatta språket.

Vi anser att denna tjänst är en viktig tillgång för den del av Sveriges befolkning som har annat språk som modersmål som därför kan ha svårt att förstå det svenska språket till fullo. Vi anser därför att fel i den automatiska översättningen kan accepteras till förmån för tillgång för icke fullt svenskspråkiga besökare på denna sajt.

Vi handlägger dock inte inskickade frågor på annat språk än svenska.

Om säkerhet på Internet

Trots våra ambitioner att erbjuda dig en så säker kontaktväg som möjligt  kan vi till 100% ej garantera detta. Inga webb-platser idag kan till 100% garantera att inga olaga intrång sker eller att annan utomstående person tar del av information mellan användare och mottagare. Dock kan webbplatser skydda sig själva och användare så pass mycket att olaglig verksamhet kräver så omfattande arbete, kunskap och pengar för intrång att detta oftast ej anses möjligt eller lönt.

Du bör aldrig skicka sådana uppgifter som kan påverka din integritet negativt!

Den text du skickar via denna sajt bör därför ej innehålla mer personliga uppgifter som kan anses känsliga ifall annan obehörig tar del av dessa.

Om lagar och regler inom sjukvården

Sjukvårdsrelaterad verksamhet över Internet styrs av Hälso- och sjukvårdslagen och har tillsyn av Socialstyrelsen. Detta betyder att för medicinsk rådgivning, information, etc. på Internet gäller samma lagar och regler som när sjukvård eller information ges av behörig vårdpersonal inom t.ex. ett sjukhus eller annan vårdinrättning.
All rådgivning på Internet ska utföras i ”överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Rådgivningen här ska även enligt lag godkännas av den rådfrågande både vad gäller kontakten över Internet samt ev. efterföljande publicering av fråga och svar. Detta anger du i formuläret på webb-sidan samtidigt som du skickar in din fråga.

Denna lag gäller inte för privata, ej sjukvårdsanställda personer, aktörer eller företag som har liknande tjänster för rådgivning på Internet. Dessa aktörer har ingen statlig tillsyn. Det är därför viktigt att vara vaksam vid rådgivning av den egna hälsan från aktörer som inte lyder under dessa sekretesslagar, mm.

Om oss
 
Vi som ansvarar för dessa sidor arbetar alla inom en röntgenavdelning. Vid behov tar vi även hjälp av utomstående sakkunnig i en aktuell fråga.
.

Fråga Röntgendoktorn 2021