Information

Vi svara just nu inte på några frågor.
Du finner oftast liknande frågor som är ställda tidigare. Använd vår sökfunktion för detta.

Om vår rådgivning

Som patient har man alltid en mängd frågor som inte blir besvarade. Detta pga att man inte HAR NÅGON SOM KAN SVARA på de frågor man har eller att man inte VÅGAR framställa sin fråga.
Ofta ställer man inte en fråga som man själv tror låter konstig eller banal. Det kan dock vara just svaret på denna fråga som får en som patient att känna sig lugn och säker.

Det finns inga dumma frågor bara svåra svar!!!

  • Dock… så ställer vi inga diagnoser under denna rådgivningsspalt! Detta då man enbart genom ”brevkontakt” aldrig kan förmedla vad den fysiska kontakten ger.
  • Frågan ska kunna relateras till verksamhet inom röntgen. Frågor av medicinsk karaktär ska ha anknytning till röntgen.
  • Vi ber dig ej skriva ner personifierade utdrag ur journal-anteckningar eller liknande vilket i orätta händer kan vara stötande eller kränkande för dig själv eller annan part.
  • Om du oavsett ärende med ditt meddelande önskar få svar ska du även meddela oss din mail-adress.
  • Observera att vi inte kan sköta denna korrespondens via annat media än via mail.

 Svar eller information från oss ska ej användas som anledning eller krav för speciell undersökning eller behandling som ej förespråkas eller rekommenderas av din egen läkare.

Varför fråga?

Det är viktigt att man som patient får svar på alla sina funderingar och frågor. Dels för det egna välbefinnandets skull men också då man med ledning av frågor och svar kan sätta sig bättre in i sin egen situation genom att ytterligare få saken framställd för sig.

Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen har man som patient rätt att få begriplig information från vårdgivare. Man har rätt att ställa krav på bra information.

Hälso- och sjukvårdslagen säger:

  • 2 b § Patienten ska ges individuellt anpassad information om
    sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård
    och behandling som finns.

Det är inte ovanligt inom sjukvården att patienten får information som ter sig obegriplig. Denna information består då oftast av svårtolkade formuleringar och ord. Det är oftast svårt att ta till sig ny information som delges vid besöket hos sin doktor eller liknande vårdpersonal. Patienten får inte den insikt i kommande undersökning eller behandling då detta delges vid första tillfället. Frågor man efteråt kommer på kan kännas svåra att få besvarade då många patienter undviker att rådgöra med sin egen doktor. Särskilt äldre människor frågar mindre.

Här kan du som patient eller vetgirig i allmänhet få svar på frågor du har.

Det område vi besvarar frågor på är givetvis inom röntgen. Röntgen är dock ett väldigt stort och brett område där mycket av ”sjukvården passerar” då en stor del av den medicinska diagnostiken och utredningar bygger på en genomgången röntgenundersökning. Detta betyder således att många medicinska frågor trots allt berör oss på röntgen.

Har du besvär eller symtom som kan bero på sjukliga, för dig okända faktorer, skall du följaktligen söka egen läkare!

Om din fråga

Vi läser vi alla frågor och meddelanden som skickas till oss. Vår målsättning är att svara på alla frågor som skickas in till oss oavsett ärende. Vi kan dock ej garantera ett publicerat svar eller när svar ges. Vår målsättning är att hantera frågan inom rimlig tid. Om ej så kan ske försöker vi meddela avsändare om dröjsmålet.

 Alla frågor samt andra meddelande som skickas till oss är vi enligt Hälso- och sjukvårdslagen skyldiga att arkivera. Då den som ställer en fråga här inte har skyldighet att ange vare sig sitt namn eller annan identifikation ska denna arkivering ej liknas vid den journalföring som är lagstadgad inom sjukvården. Vi kan således ej koppla frågor och meddelande, som skickats oss härigenom, till specifik person då vi  inte begär ID-handling eller annan registrering vid användandet av denna tjänst. Dvs. att uppge namn etc. här är helt frivilligt.

Avgörande faktor är hur frågande person vill att vi ska hantera den ställda fråga. Om vederbörande ej önskar publicering svarar vi enbart via mail. Detta förutsätter att vi vet hur vi kontaktar den som ställt frågan. Om ingen mail-adress bifogas frågan har vi inga möjligheter att kontakta avsändare. Detta även då vi inte avser publicera fråga.

En fråga kan ställas helt anonymt.
Om frågande person ej motsätter sig publicering (kryssar i avsedd ruta) gör vi detta om fråga och svar anses relevant för vår rådgivning om röntgen på Internet.

Svar erhåller du från personer från olika personalkategorier (radiolog, röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker, tekniker, mfl.)  inom olika röntgenspecialiteter. Detta beroende på den typ av fråga du ställer. Om du t.ex. ställer en fråga om magnetkamera (MR)  och undersökningar med denna metod lämnas svar av personal med bra kunskaper om MR. Frågor om strålning handlägges oftast av en sjukhusfysiker. Osv..
Detta oberoende av vem som ansvarar för att fråga och svar skrivs på denna webb-sidan.

Om Googles översättning

Vi använder oss av tjänsten automatisk översättning från Google Translate på dessa sidor.
Denna tjänst översätter den svenska texten häri till ett stort antal utländska språk. Då denna översättning sker per automatik kan vi ej påverka hur den häri svenska texten tolkas och därefter översätts till det valda språket. Det förekommer därför alltid några fel i översättningen både vad gäller ordval samt meningsbyggnad. Vi tror dock att dessa fel kan förbises vid läsningen av den översatta texten av person med full förståelse för det översatta språket.

Vi anser att denna tjänst är en viktig tillgång för den del av Sveriges befolkning som har annat språk som modersmål som därför kan ha svårt att förstå det svenska språket till fullo. Vi anser att fel i den automatiska översättningen därför kan accepteras till förmån för tillgång för icke fullt svenskspråkiga besökare på denna sajt.
Vi handlägger dock inte frågor på annat språk än svenska.

Om säkerhet på Internet

Trots våra ambitioner att erbjuda dig en så säker kontaktväg som möjligt  kan vi till 100% ej garantera detta. Inga webb-platser idag kan till 100% garantera att inga olaga intrång sker eller att annan utomstående person tar del av information mellan avändare och mottagare. Dock kan webbplatser skydda sig själva och användare så pass mycket att olaglig verksamhet kräver så omfattande arbete, kunskap och pengar för intrång att detta oftast ej anses möjligt eller lönt.

Du bör dock ändå aldrig skicka sådana uppgifter som kan påverka din integritet negativt.

Den text du skickar via denna sajt bör ej innehålla mer personliga uppgifter som kan anses känsliga ifall annan obehörig tar del av dessa.

Vid publicering sätter vi givetvis aldrig ut namn, personnummer, etc. Vi avpersonifierar all text för att med härledning av fråga och svar ingen identifikation av någon enskild person ska kunna ske av annan ovidkommande part.

Om lagar och regler

Sjukvårdsrelaterande verksamhet över Internet styrs av [ Hälso- och sjukvårdslagen ] och har tillsyn av Socialstyrelsen. Detta betyder att för medicinsk rådgivning, information, etc. på Internet gäller samma lagar och regler som när sjukvård eller information ges av behörig vårdpersonal inom t.ex. ett sjukhus eller annan vårdinrättning. All rådgivning på Internet ska utföras i ”överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Rådgivningen här ska även enligt lag godkännas av den rådfrågande både vad gäller kontakten över Internet samt ev. efterföljande publicering av fråga och svar. Detta anger du i formuläret på webb-sidan samtidigt som du skickar in din fråga.

Denna lag gäller inte för privata, ej sjukvårdsanställda personer, aktörer eller företag som har liknande tjänster för rådgivning på Internet. Dessa aktörer har ingen statlig tillsyn. Det är därför viktigt att vara vaksam vid rådgivning av den egna hälsan från aktörer som inte lyder under sekretesslagarna, mm.

Om oss
 
Vi som ansvarar för dessa sidor arbetar alla inom Röntgen. Vid behov tar vi även hjälp av utomstående sakkunnig i aktuell fråga.
 
Frågor du ställer här lyder under sekretesslagen och ska av oss behandlas med integritet. Vi skriver aldrig ut uppgifter som särpräglar en persons identitet.
 
Röntgen Helsingborg