CT vid graviditet

Fråga När jag var gravid i vecka 32 röntgade jag lungorna för att se om det fanns en propp. Fick göra det två gånger eftersom första gången misslyckades.
Jag har hört att mitt barn kan utveckla cancer på grund av detta. Han är nu två år och jag tänker på det väldigt ofta. Ibland kan jag inte sova på kvällarna.
Hade jag vetat detta hade jag aldrig röntgat mina lungor.

Svar Stråldosen till fostret är så liten att du inte behöver oroa dig för ditt barn.

Vid denna typ av undersökning bestrålas endast området kring lungorna, vilket innebär att ingen strålning riktas direkt mot fostret. Viss strålning kommer dock att ”studsa” i kroppen (så kallad spridd strålning) och därmed nå fostret den indirekta vägen. Dock är denna stråldos ytterst liten.

Dagligen utsätts vi alla för strålning från exempelvis markytan, atmosfären (s.k. kosmisk strålning) och luften. Denna strålning kallas bakgrundsstrålning. Den strålning som når fostret vid en röntgenundersökning av lungorna motsvarar ungefär 1 veckas bakgrundsstrålning. Fostrets stråldos till följd av undersökningen kan även jämföras med den extra stråldos man erhåller (i form av kosmisk strålning från atmosfären) vid en flygning tur-och-retur över Atlanten.

Att gravida kvinnor genomgår en lungröntgen-undersökning är inte helt ovanligt, då 1/1000 kvinnor får lungemboli under graviditeten. Röntgenundersökningen är en viktig del för att ställa diagnos så att man kan behandla en eventuell propp i lungan. Således är undersökningen väl motiverad, då risken för skador på fostret till följd av röntgenundersökningen är mycket mindre än vad risken varit om du valt att inte göra undersökningen. Vid alla undersökningar som innebär stråldos till patienten måste alltid nyttan av undersökningen överstiga risken, och då patienten är gravid utförs alltid en individuell bedömning före undersökning.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

J. M., K. R. sjukhusfysikerstuderande
Lunds Universitet

Strålningspolicy

Fråga Jag undrar vad ni har för policy angående blyförkläde under slätröntgen?
Om ni ska röntga en gravid (v.9) kvinna för att kontrollera läget på en nyinlagd CVK, bär kvinnan då blyförkläde eller inte?

Svar Innan vi överhuvudtaget röntgar en gravid kvinna ska undersökningen vara väl motiverad. Att kontrollera läget med röntgen på en nylagd central venkateter (CVK) är väl motiverat innan denna används för medicinskt bruk.

För att kontrollera CVK’n tar man en enkel frontal lungbild. Magen (med fostret) kan man skydda med blyförkläde då detta inte skymmer bilden av lungorna. Blyförklädet skyddar då mot det primära strålfältet från röntgenapparaten. Detta brukar dock inte vara något problem då man ”bländar in” strålfältet mot patienten så detta ej når ner mot magen. När röntgenstrålarna sedan passerar kroppen sprids dock en del av strålningen åt alla håll innuti kroppen. En liten del av denna spridda strålning innuti kroppen (sekundärstrålning) går då bl.a. mot fostret trots ev. blyförkläde över magen.

Så vinsten med blyförkläde över endast en del av kroppen vid röntgen är inte så fullständig som man kan tro pga. den spridda strålningen. Detta gäller dock inte vid röntgen av mer perifera kroppsdelar t.ex. handled där den spridda strålningen inte alls når kroppsdelar som är blyklätt.

Vi försöker alltid ”klä in gravida i bly” om röntgen måske göras trots graviditet. Blyskyddet får dock inte påverka bildtagningen så pass att det inte går att ställa någon diagnos utifrån bilden/bilderna.

Svarat av K.T. rtgssk.
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

MR och graviditet

Fråga Är det farligt att göra MR om man är gravid i 2 veckan? Ska undersöka mitt knä för att utesluta meniskskada…

Svar Det finns inga (av fåtal)  studier som påvisat någon fara för fostret med en MR-undersökning. Detta vad man vet i dag om denna rellativt nya undersökningsteknik. Foster vid långt gångna graviditeter kan (tror man) störas av magnetkamerans oväsen vid undersökningens gång. Detta är dock inte aktuellt vid en tidig graviditet.

Dock har olika röntgenavdelningar olika policyn för att undersöka gravida med MR. Detta just på grund av de ofullständiga få studierna som finns kring denna situation. Så detta får man höra sig för med den röntgenavdelning där undersökningen ska göras.

Svarat av K.T. rtgssk.
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Graviditet bakom blyskydd

Fråga Min dotter bröt nyckelbenet nyligen och blev röntgad för att konstatera at det var brutet. Jag var med henne inne i röntgenrummet under undersökningen, men stod bakom en liten skärm (såg ut som plexiglas) men utan blyrock. Fick ett par dagar senare reda på att jag var gravid.
Behöver jag vara orolig för att fostret har utsatts för strålning trots att jag stod bakom en skärm? ”Studsar” röntgenstrålarna i rummet eller går de bara rakt?

Svar Du stod förmodligen bakom ett blyskydd. Detta består utav en blyad nederdel samt överdel av blyglas (gulfärgad plexiglasskiva). Detta skydd minimerar strålningen till över 99% för de kroppsdelar som befinner sig bakom skyddet. Röntgenstrålar går endast rakt fram med starkt reducerande dos tills dom träffar något (vägg, annan person, etc.) och upphör då.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen helsingborgs lasarett

Spermier

icon_mini_faq Har en undran hur och om röntgen skadar spermier?

Vi är ett par som försöker skaffa barn, och mannen ska in och röntgas i ryggen, kan detta vara farligt om vi skulle lyckas just efter att röntgen har utförts? Med tanke på framtida skador på barn och så vidare?

icon_mini_register Nej det är inte farligt.

Man har inte kunnat påvisa att röntgenstrålar kan förändra spermier så att genetiska skador förs över till nästa generation. Spermier som eventuellt skadas av röntgenstrålningen blir så pass skadade att de inte klarar av att befrukta ägget.

Vid vissa röntgenundersökningar av ryggen kan det tänkas att testiklarna blir direkt bestrålade av röntgenstrålen. I detta fall skyddar man testiklarna med ett testikelskydd av blygummi. Detta gör man inte för att skydda spermierna utan för att skydda mannens testiklar. Dessa är nämligen strålningskänsliga och det finns en liten risk att cancer kan utvecklas i testiklarna (ca en på tiotusen om man inte skyddar dem).

Observera att man normalt inte använder testikelskydd vid röntgenundersökning av ryggen. Detta eftersom man inte strålar rakt på utan ovanför testiklarna. Endast vid vissa specialundersökningar av ryggslutet används testikelskydd.
Röntgenpersonalen vet vad som gäller.

icon_mini_profile M. O. leg. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Graviditet

Fråga Jag gick och röntgade foten (ej magnetröntgen) när jag var gravid i vecka 11. Jag sa aldrig att jag var gravid och undrar hur strålningen sprids från foten och hur stor risk det är för att något blir fel?

Svar Rent generell är riskerna mycket små för att fostret ska ha påverkats då det rör sig om liten röntgenexponering långt ifrån fostret.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Graviditet

  icon_mini_faqMin dotter ska röntga urinblåsan (med kontrastmedel), jag själv har precis fått reda på att jag är gravid. Jag kommer att stå vid hennes huvudända och ha blyförkäde, hur stora är riskerna för mitt foster? Ska jag be någon annan följa med istället?

icon_mini_register Fostret under graviditeten är känsligast för strålning efter vecka 8. Då ska man helst hålla sig helt borta från strålning. Nu är det ju så att den strålning du får vid denna undersökning (det är förmodligen en sk. MUCG din dotter ska göra?) är försumbar men dock.

Ska du vara med får du ha blyförkläde på dig. Du kan även få ett mobilt externt blyskydd som extra skydd inne på rummet vid exponering. Ytterligare skydd är att ta ett eller några steg bakåt vid själva exponeringen. För varje meter bort från strålningen du kommer blir strålningen 4ggr svagare.

Hur som helst bör förälder vara med sitt barn vid olika undersökningar. Det mår barnet absolut bäst av!

Men… det är mycket upp till den personal som gör undersökningen som bestämmer proceduren.

icon_mini_profile K. T. rtgssk.
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Graviditet och lungemboli

icon_mini_faq Vad är den mest lämpliga tekniken att använda sig av om en havande kvinna vill undersöka sig för misstänkt lungemboli?

icon_mini_register Föreligger en stark misstanke på lungembolisering torde CT (datortomografi) av lungartärerna vara den metod som snabbast och skonsammast kan ge svar på frågan.

Metoden innebär dock en viss bestrålning av fostret, vilket innebär en avvägning mellan risk och vinst för moder resp. foster.
Vid uppkomst av ev. lungembolier är detta dock en så pass allvarlig situation för moder och, i förlängningen fostret, att en snabb diagnos måste ställas oavsett metod.

icon_mini_profile J. B. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs Lasarett

Graviditet

icon_mini_faq Är det farligt att undersöka gravida kvinnor?
Om ej varför frågar ni om de är gravida?

icon_mini_register Den inremitternade läkaren bör ha gjort en avvägning om nyttan med en ev. röntgenundersökning, i hänseende till den pågående graviditeten och ev. hypotetiska risker härvid, övverväger för en undersökning.
Dvs. undersökningen skall vara av så högt värde att ev. risker får förbises. Här skall man också beakta hur långt gången graviditeten är.
Om undersökningen ändå anses av sådant värde anpassas denna oftast så att exv. bildantalet minskas från det “normala”, blyförkläde kan används om detta kan ske utan att störa bildtagningen, mm. Ifrågasätter vi undersökningen på något sätt tages kontakt med inremitternade läkare för överläggning där vi ev. avråder eller föreslår annan undersökningsmetod… om sådan finnes.
Därför frågar vi alltid.
Mer information får du under våra “Tekniksidor”.

icon_mini_profile H. L., leg. läk.
Röntgenavdelningen Helsingborgs Lasarett AB

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024