om MR-kontrast

 (Gadovist, Omniscan, Magnevist, Primovist, mfl.)

Gadoliniumkontrast används vid undersökningar med magnetkamera (MR) och ges i blodet.

Gadolinium är ett metalliskt grundämne som förekommer i jordskorpan som upptäcktes 1880 och är uppkallad efter en tidigare finlänsk kemist Johan Gadolin (1760-1852). Gadolinium blandas även in i kärnbränsle.

Gadolinium är starkt ”ferromagnetiskt” vid lägre temperaturer. Dvs. ämnet påverkar materia att riktas parallellt. Denna egenskap förloras ovanför en viss temperaturgräns (sk. Curietemperatur), som vid tex. kroppstemperatur och blir då ”paramagnetiskt” (ingen magnetism). För att återfå denna parallellriktande magnetiska egenskap kan man lägga på ett starkt yttre magnetfält. Gadolinium påverkar då hastigheten i lägesändringen av kroppens protoner (del av väteatomen) som registreras av magnetkameran genom radiovågor. Det är således inte själva kontrastmedlet man ser på bild utan dess effekt mellan vävnaderna och magnetfält.

Gadoliniumkontrast lämnar kroppen via urinen. Några kontrastsorter (för leverundersökningar) lämnar kroppen även via gallan.

Vid undersökning med Gadolinium

Försiktighet…

  • vid svårare mat allergi, svår astma eller tidigare reagerat mot kontrastmedel(illamående, kräkning, blekhet, yrsel, urticaria, mm.) kan premedicineras inför undersökningen övervägas,
  • om en patient är dehydrerad eller har nedsatt njurfunktion,
  • om patienten har allvarlig kardiovaskulär sjukdom eller medicineras med beta-blockerare,
  • för patienter med rubbningar i centrala nervsystemet så som epilepsi,
  • om patienten ammar ges information av remittent eller röntgenavdelningen inför kontrast,
  • om graviditet meddela detta i god tid innan undersökningen.

Förberedelser

S-kreatinin(blodprov på ett njurvärde) ska vara kontrollerad och helst vara inom referenserna.

  • För bokade undersökningar (polikliniska) får denna kontroll vara högst 3 månader gammalt.
  • Om bokad patient är diabetiker eller har känd/misstänkt njurfunktionsnedsättning får provet inte vara mer än 1 vecka gammalt.
  • För akuta undersökningar eller inneliggande patienter på sjukhuset ska provet vara taget samma dag (<24h) samt vara klart innan undersökningens start.

MR-kontrast för mag-tarmkanalen

MR-kontrast (Lumirem, Volumen*) för undersökningar av mag-tarmkanalen innehåller bla. silikoninkappslad Ferrumoxil (järnoxid) som är ett superparamagnetiskt kontrastmedel.
Denna kontrast ges som dryck vid undersökningar av mage och tarm. Kan även ges för att minska störande signaler från mage- och tarminnehåll vid undersökning av nära intilliggande organ i buken.

Denna kontrast lämnar kroppen via avföringen.
(* Licenspreparat)