om jodkontrast

(Omnipaque, Visipaque, Iomeron, mfl.)

Jodkontrast används inom konventionell röntgen och datortomografi (CT) som kontrastmedel distribuerad via blodet.
Jodkontrast används även vid undersökningar av mag-tarmkanalen vid misstanke på perforation (hål) av tarmen, läckage efter ev. operation, till barn eller där det finns risk för felsväljning vid oralt (via munnen) intag.

Jodkontrastens egenskaper vid röntgen kommer av jodatomens höga täthet viket gör att röntgenstrålen bromsas upp lite. Denna attenuering (dämpning) av strålens passage genom ett organ gör att man får en skillnad i röntgenbildens gråskala. Då man sedan tidigare vet hur ett friskt organs vävnad ser ur kan förändringar särskiljas då dessa patologiska (sjukliga) processer oftast har ändrad blodförsörjning eller vävnadsstruktur.

Jodkontrast lämnar kroppen via urinen varför en väl fungerande njurfunktion är viktig.

Vid undersökning med jodkontrast

Försiktighet…

 • vid tidigare reaktioner av jodkontrast,
 • vid svårare mat allergi, svår astma eller tidigare reagerat mot kontrast (illamående, kräkning, blekhet, yrsel, urticaria, mm.),
 • om en patient är dehydrerad,
 • vid thyroidea-sjukdom (sköldkörteln),
 • myastenia gravis,
 • feokromocytom (binjuremärgstumör),
 • vid allvarlig kardiovaskulär sjukdom eller pulmonell hypertension,
 • för patienter med nedsatt njurfunktion.

Fler kontraindikationer ska ges av utförande klinik.

Förberedelser

S-kreatinin (blodprov på ett njurvärde) ska vara kontrollerad och helst vara inom referenserna.

 • Hur gammalt detta blodprov kan vara bestäms av de olika rötenklnikernas policyn för detta.
  Generellt är att blodprovet ska vara så nytaget som möjligt.
  Särskilt viktigt är detta för diabetiker.

Meformin-behandlingen av diabetes ska ändras.

 • Diabetiker som medicineras med Metforminpreparat [ se FASS ] ska göra uppehåll med denna medicinering senast i samband med undersökningen.
  Besked om detta fås av den egna läkaren.
 • Detta gäller för både bokade och akuta undersökningar.
 • Metformin-preparat får sedan inte återinsättas förrän efter 48 timmar och efter att patientens S-Kreatinin kontrollerats och har återfått ”normala” värde.

Andra förberedelser

 • Patienter med astma som har astmamedicin ska ta med denna till röntgenundersökningen.
 • Vid tidigare reaktioner mot jodkontrast kontakta röntgen innan undersökningen.

Efter undersökningen

 • Efter att fått jod-kontrast i blodet i samband med en röntgeundersökning bör man sitta kvar på röntgenkliniken  en stund innan hemgång.
 • Det är även viktigt att dricka extra mycket vätska under ett dygn efter undersökningen. Mer dryck forcera urinproduktion och därmed ”sköljer ut” resterande kontrastrester. Sort av dryck har ingen betydelse.