Esofagusdilatation (matstrupe)

Om esofagusdilatation

EsofagusstentMatsrupen kan få en progredierande förträngning som mer eller mindre hindrar födo- och vätskepassage till magsäcken. Denna förträngning kan bero på strikturer i slemhinnan, tumörinväxt, strålterapi av matstrups-cancer, missbildningar i matstrupen, mm.

Vid förträngning av matstrupen kan en eller flera återkommande ballongdilatationer göras. Denna kan kompletteras med ett stent. Ett stent är ett rörformat metallnät med lika stror diameter som matstrupen. Detta stent spänner ut mattsrupen och håller på så sätt en passage öppen ner till magsäcken. Beroende på orsak till förträngningen hålles denna passage öppen olika länge. Ev. fortskridande tumörinväxt kan kräva återkommande ballongdilatationer trots stentet.

Undersökningen göres med röntgengenomlysning, dvs. röntgenläkaren ser i ”direktsändning” vad som sker i strupen och med ballongen/stentet.

Behandlingen kan även göras där patienten får sedering (”halvsovande”, lugnande) eller får full narkos.

Före

Förberedelser krävs inför undersökningen i form av fasta och blodprover innan behandlingen. Det kan även rekommenderas någon lugnande medicin inför denna behandlingen.
Skall patienten sederas (lugnande) eller ligga helt sövd (narkos) krävs förberedelser för detta på vårdavdelning innan behandlingen.

Metod

En ballongdilatation eller stentning sker med undersökningsbord och patienten halvt upprättstående. Denna placering underlättar för patienten då en stort salivutsöndring sker vid manipulation av svalg och matstrupe med ballong-/ stentkatetern.
Patienten får bedövningsspray i munnen innan behandlingen påbörjas.

Katetern föres via munnen ner i sval och matstrupe. Placeringen av katetern kontrolleras med röntgen varefter dilatationen eller stentningen sker. Kateter med endast ballong är tunn (ca. 2-4mm) och orsakar lite besvär vid nedfarten. Själva dilatationen med ballongen kan te sig väldigt obehaglig. En stentkateter är destu grövre (1-1,5cm). Dennes placering i svalget är mycket obehaglig för patienten. Klökning i samband med nedförseln av kateter med stent och starkt ökande salivproduktion är de obehag som är starkast.
Behandlingen med ballongen eller stenet går snabbt (3-4min). Sedan tillkommer kontrollröntgen (5-10min) där patienten dricker kontrastmedel för att se resultatet efter behandlingen.

En röntgenläkare gör denna undersökning och samtida behandling.

Efter

Patienten får vila någon eller några timmar på vårdavdelning.
Om patienten haft sedering eller legat helt sövd sker eftervården på postoperativ avdelning.

Comments are closed.

UA-11228927-2