p>Fråga Röntgendoktorn

Okt
11

Statistik över män och kvinnor


 Jag undrar om det finns några mätningar, statistik eller liknande gjorda över män och kvinnor när det gäller vilket kön som röntgas mest.
Studerar till röntgensjuksköterska och håller på med en uppgift där jag försöker kartlägga om det finns några skillnader mellan könen. Det jag främst tänker mig att kartlägga är slätröntgen, CT och MR.

 Tyvärr har jag ingen referens till MR-undersökningar. Då det gäller uppdelning mellan män och kvinnor känner jag heller inte till någon lämpig referens, men för röntgenundersökningar generellt sett, se:
SSI Rapport 2008:03, Radiologiska undersökningar i Sverige under 2005, 2010:14, Patientdoser från röntgenundersökningar i Sverige – utveckling från 2005 till 2008.
Bägge rapporterna finns som pdf på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida www.ssm.se

 M. O., sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Okt
11

Röntga nacken vid graviditet


 Jag är i tidigt skede i min graviditet och nu har dom kommit på att dom ska röntga min nacke pga nack problem, min fråga är följande, är det farligt för mitt foster att genomgå denna röntgen?

 Att göra en röntgenundersökning av nacken är inget problem alls. Röntgenstrålarna träffar ju inte fostret direkt, utan det är endast strålning som sprids i nacken som kan tänkas ge stråldos till fostret. Dock har spridd röntgenstrålning kort räckvidd i vävnad, vilket innebär att vävnaden mellan din nacke ner till fostret fungerar som en mycket effektiv strålskärm. Vid röntgenundersökning av nacken utsätts fostret inte för någon strålning.

 M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Okt
08

Gravid vid flygplatskontrollen


 Jag undrar om det är skadligt för fostret att arbeta vid en röntgenapparat. Jag är gravid i 6e veckan. Det handlar om en sån typ som används vid flygplatser för att röntga passagerares bagage.

 Nej, det är inte farligt för fostret. Den röntgenutrustning som används vid kontroller av flygbagage är väldigt säker. Läckaget av röntgenstrålning är så låg att risken för dig och fostret är helt försumbar.

 M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Okt
08

Vad ser scintigrafin


 Ska på skelettscint med frågeställning benmetasaser, bencancer, infektion, ev bentuberkulos (latent tuberkulos). Kan en scint räcka till ett korrekt svar.

 Scintigrafi får ses som en ”grovkalibrig” metod avsedd för helkroppsundersökning. Denna görs med en gammakamera (scintigraf) för att utröna exv. proppar i lungan, skelettförändringar samt förekomst och spridning av metastaser, mm.
Oftast utgör scintigrafin en del i en utredningen där mer ”finavbildande” teknik som t.ex. datortomografi, MR, mm. ingår eller inte kan användas av någon anledning. Denna undersökning göres inte hos oss utan på klinisk-fysiologisk eller onkologiska avdelningar.
Så mycket mer än så här kan vi tyvärr inte svara på då detta inte är vår specialitet.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Okt
08

Knöl i bröstet


 Har varit på mammografiundersökning i juni då jag kände en knöl i bröstet. Röngen och biopsi gjordes och konstaterades ofarlig. Nu känner jag att bröstet känns annorlunda och är orolig att nåt hänt.
Är det skadligt att gnomgå mammografi så ofta som med 4 månaders mellanrum? Kan en ofarlig knöl bli farlig under lika kort tid?

 Idag är mammografitekniken så pass optimerad att röntgenbestrålning mot brösten vid dessa undersökningar är minimal.
Befogade undersökningar anses väga starkt mer för röntgen än för den ev. ”risk” den minimala bestrålningen mot bröstet kan utgöra.
Vår mammografiöverläkare menar att nytillkomna förändringar ska man alltid få undersökt.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Okt
07

Enkel undersökning av urinvägarna


 Jag ställer en fråga för min mor som haft många upprepade urinvägsinfektioner med feber de senaste 12 månaderna. Även om symptomen inte är helt typiska för njursten så funderar nu distriktläkaren på att göra en njurröntgen för att se om detta kan vara orsaken. Jag tycker detta låter bra då hon ändå får värk vid skuldrorna vid infektionerna. Hon har genomgått cystoskopi men denna undersökning visade inte på något onormalt. En normal njurröntgen är ju vad jag förstår lite tuff och krävande för patienten och om man är lite gammal och dålig kanske denna undersökning är jobbig.
Finns det andra moderna metoder för att titta på njurarna och undersöka förekomsten av njursten. Tekniken inom ”röntgen” har ju utvecklats enormt med datortomografi, magnetkamera etc.

 Du syftar nog på den tidigare vanliga urografin, med konventionell röntgenteknik, där en (”tuff”) kompression över urinledarna ingår som ett led i undersökningens gång.
För enbart stendiagnostik räcker det med en vanlig röntgenbild. Denna ger dock inte besked om hur njurarna fungerar, ser ut, om det föreligger ett stopp i urinledarna, etc.

Numera görs därför flertalet utredningar av urinvägarna med hjälp av datortomografi (CT-urografi) samt ultraljud. Detta betyder att förutom diagnostik av själva urinvägarna (njurar, urinledare, urinblåsa) får man även bilder på resten av bukens organ (CT).
En CT-urografi får nog anses som den mest kompletta undersöknings-metoden då man, som sagt, även ser ev. bifynd inom buken som kan vara bakomliggande orsaker till besvären.
Då kontrastmedel till blodet ingår måste man dock vara observant på de kontraindikationer (svår allergi, astma, dåliga njurvärden, mm.) som finns för detta.
CT-urografi som sådan är annars en relativt enkel undersökningsmetod utan några förberedelser innan undersökningen.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Okt
07

Faligt med ultraljud


 Jag vet inte om ultraljud faller under röntgen, men jag chansar att ställa en fråga.
Jag har undersökt hjärtat med ultraljud vid 6-7 olika tillfällen under loppet av 2 år. Nu är  jag kallad på ytterligare en undersökning. Kan inte ultraljud vara skadligt vid för många undersökningar? Jag har hört att man ska vara restriktiv vid fosterdiagnostik. Borde då inte samma regler gälla även för andra undersökningar?

 Ultraljud anses helt ofarlig på såväl barn och vuxna när det gäller i medicinskt bruk. Att det sedan numera även förekommer behandlingar inom skönhet och sjukgymnastik får vi låta vara osagt.
Vad gäller fosterdiagnostik med ultrajud (misstänkta fosterskador, diagnostik av kromosomavvikelser, hjärtfel, på äldre mödrar, etc.) anses även denna ofarlig. Dock ska man efterstäva ”försiktighetsprincipen” vid dessa undersökningar då forskning härom är liten.
Detta betyder att göra en ultraljudsundersökning på gravida kvinnor bara för att faställa kön eller ge föräldrarna en ”rolig” bild på sitt ofödda barn får anses falla långt utanför försiktighetsprincipens ramar. Dessa undersökningar är inte medicinskt motiverade och utförs oftast av privata vårdaktörer.
Men du… du kan vara helt lugn.

 K. T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Okt
01

Tatueringar och röntgen


 Jag ska snart röntga lungorna, undrar om det är skadligt då jag har en mångfärgad tatuering på ryggen.
Har hört att rtg bör undvikas pga ”gifter´´ i färgen? 

 Tatueringar kan vara ett problem om man undersöks med en magnetkamera eftersom tatueringen kan bli varm och brännskada huden. I ditt fall gäller det vanlig lungröntgen och då är det inget problem.

 M. O. Sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Okt
01

MR av hudförändring


 Har gjort en mr-undersökning av benet. Har en bula på låret en röd prick en bit ifrån, ser ut som en finne som växt innåt.
Mr-undersökningen visar inget, kan man vara lugn då?

 Ytliga förändringar kan MR sannolikt inte bedöma. Om undersökningen var avsedd att bedöma förändringarna du nämner så bör MR kunna bedöma dem om de, som sagt, inte är alltför ytliga och ”platta”.

 T. L. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Okt
01

Strålning mot testiklarna vid CT


Har genomgått 3 CT på kort tid pga. njursten och ska göra en fjärde pga. uppföljning efter operation. Har inte vid något tillfälle erbjudits testikelskydd (är 36 år) vilket jag förstår är rutin i vissa landsting. Har inte heller fått diskutera nödvändigheten av dessa upprepade undersökningar med läkare. Bör jag vara orolig för stråldosen?

Du behöver inte oroa dig.
Visst kan det vara så att vissa landsting är mer flitiga med att använda testikelskydd än andra. Dock har det visat sig att skyddet endast gör begränsad nytta eftersom stråldosen till testiklarna vid CT-undersökningar av njurar/urinvägar trots allt är liten även utan skydd.
Om du planerar att bli pappa framöver, vill jag informera dig om att det inte finns någon risk att strålskador överförs till barnet. Detta trodde man förr, men man har trots intensiv forskning inte kunnat påvisa några ”ärftliga effekter” hos människan. Om testiklarna däremot utsätts för höga stråldoser finns det anledning att skydda dem för att minska risken för strålningsinducerad testikelcancer.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett